Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
14. Möøng
Trong thaát tình: hæ, noä, ai, cuï, aùi, oá, duïc. Hæ - Möøng laø thöù tình-caûm ít coù cô-hoäi boäc-loä nhöùt. Noù hieám hoi trong cuoäc soáng nhö ñi tìm boùng maùt giöõa sa-maïc.
Ngoù leân mình chaúng baèng ai - Theá laø buoàn.
Ngoù xuoáng thì thaät khoù ai baèng mình - Theá laø möøng, kieåu möøng höôùng haï.
Coù nhieàu caùch boäc-loä möøng: la heùt, nhaûy-nhoùt, voã tay v.v... nhöng thoâng-thöôøng nhaát vaãn laø cöôøi. Tieác thay cöôøi vui, cöôøi möøng thì ít. Coøn cöôøi laøm duyeân, cöôøi göôïng, cöôøi gaèn, cöôøi mæa, cöôøi ñeåu thì nhieàu.
Coù caùi möøng do ngoaïi caûnh gaây ra, do ngoaïi giôùi ñem laïi: Vui chôi, lôïi-loäc, hôn ngöôøi chæ laø nhöõng cuù thoïc-leùt taâm-hoàn.
Coù caùi möøng phaùt-xuaát töø noäi-taâm, töø taám loøng bình-tónh, sung-söôùng, thoûa-maõn vôùi cuoäc soáng hieän-taïi. Nghóa laø bieát "tri tuùc". Coøn nhöõng ngöôøi tham-lam khoâng chöøng, say-meâ khoâng ñoä, ham-hoá khoâng löôøng thì chaúng höôûng ñöôïc caùi sung-söôùng vui-möøng thöïc-söï bao giôø.
Coù caùi möøng nhaûy muùa treân ñau-khoå cuûa ngöôøi khaùc. Coù nhöõng cuoäc lieân-hoan môû ra treân xaùc ngöôøi guïc ngaõ döôùi chaân keû chieán-thaéng. Coù caùi möøng trong cuoäc chia cuûa cöôùp. Coù caùi möøng hieàn-haäu hôn, vui thaáy keû thuø bò baùo-traû, möøng thaáy keû mình gheùt sa-cô thaát-theá, thaân taøn ma daïi (Chaâm-ngoân 24:17). OÂi! Nhöõng caùi möøng töø taám loøng hieåm-aùc, hoaëc khoâng ñoäc aùc nhöng chaéc-chaéc thieáu tình thöông. OÂi! Nhöõng caùi möøng laøm phæ loøng vò-kyû, laøm böøng soáng nhöõng taám loøng kieâu-ngaïo.
Coù nhöõng caùi möøng boäc-phaùt khoâng do thaéng ngöôøi maø do thaéng mình. Khoâng phaûi nhaän ñöôïc maø laø ban cho. Khoâng mong moïi ngöôøi ñöôïc chia vui vôùi mình, maø phaûi laø mình chia vui vôùi ngöôøi khaùc. Giuùp cho ai vui laø mình vui, taïo cho ngöôøi khaùc möøng laø caùi möøng cuûa mình. OÂi! Hieám quaù.
Kính thöa quí vò,
Chaéc quí vò khoâng nhieàu thì ít ñeàu coù kinh-nghieäm naøy:
"Con maét toâi bò hao-moøn vì côù buoàn-raàu,
Linh-hoàn vaø thaân-theå toâi cuõng vaäy.
Maïng soáng toâi tieâu-hao vì côù buoàn-böïc,
Caùc naêm toâi suùt-keùm vì côù than-thôû;
Vì côù toäi-aùc toâi.
Söùc maïnh moøn yeáu, vaø xöông-coát toâi ñieâu-taøn".
Thi-thieân 31:9-10
Neáu quí vò ñang ôû trong tình-traïng naøy. Lôøi Kinh-Thaùnh giuùp quí vò moät phöông-caùch trò-lieäu.
"Loøng vui-möøng voán laø phöông-thuoác hay"
                          Chaâm-ngoân 17:22
Söï vui-möøng lôùn maø chuùng ta phaûi coù tröôùc tieân laø söï vui-möøng töø thieân-thöôïng. Söï vui-möøng ñoù ñöôïc rao baùo caû hai ngaøn naêm nay. Khôûi ñaàu töø caùc thieân-thaàn rao-baùo trong ñeâm giaùng-traàn cuûa Cöùu Chuùa Jeâsus. "Vì naày, ta baùo cho caùc ngöôi moät tin laønh, seõ laø moät söï vui-möøng lôùn cho muoân daân; aáy laø hoâm nay taïi thaønh Ña-vít ñaõ sanh cho caùc ngöôi moät Ñaáng Cöùu-theá, laø Christ, laø Chuùa" (Lu-ca 2:10-11). "Tin laønh" ñoù vaãn ñöôïc rao-baùo cho ñeán ngaøy nay, vaø cöù tieáp-tuïc rao-baùo cho ñeán ngaøy Cöùu Chuùa Jeâsus töø trôøi trôû laïi. Chuùa Jeâsus ñeán theá-gian ñeå laøm Cöùu Chuùa "laø moät söï vui-möøng lôùn" cho caû nhaân-loaïi. Song "söï vui-möøng lôùn" ñoù chæ thuoäc veà vaø theå-hieän cho nhöõng ai baèng loøng tin nhaän Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa cuûa mình. Bieát bao ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc "söï vui-möøng lôùn" ñoù, möøng-rôõ thoát leân raèng: "Loøng chuùng toâi seõ vui-veû nôi Ngaøi. Vì chuùng toâi ñaõ ñeå loøng tin-caäy nôi Danh Thaùnh Ngaøi" (Thi-thieân 32:21). "Linh-hoàn toâi seõ vui-veû nôi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, möøng-rôõ veà söï cöùu-roãi cuûa Ngaøi" (Thi-thieân 35:9).
Khoâng möøng-rôõ sao ñöôïc, vì "Phöôùc thay cho ngöôøi naøo ñöôïc tha söï vi-phaïm mình, ñöôïc khoûa-laáp toäi-loãi mình! Phöôùc thay cho ngöôøi naøo Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng keå gian-aùc cho" (Thi-thieân 32:1). "Bôûi côù aáy loøng chuùng toâi vui-veû, linh-hoàn toâi möøng-rôõ; xaùc toâi cuõng seõ nghæ yeân-oån; Chuùa seõ chæ cho toâi bieát con ñöôøng söï soáng; Tröôùc maët Chuùa coù troïn söï khoaùi-laïc. Taïi beân höõu Chuùa cho ñieàu vui-söôùng voâ-cuøng" (Thi-thieân 16:9,11). Neân chuùng toâi, nhöõng Cô-ñoác nhaân keâu leân raèng: "Nguyeän heát thaûy ngöôøi naøo tìm caàu Chuùa, ñöôïc möøng-rôõ vui-veû nôi Chuùa" (Thi-thieân 70:4).
Hôõi caùc Cô-ñoác nhaân. Chuùa Jeâsus yeâu-daáu cuûa chuùng ta laø "Ñaáng vì söï vui-möøng ñaõ ñaët tröôùc maët mình, chòu laáy thaäp-töï giaù, khinh ñieàu sæ-nhuïc" (Heâ-bô-rô 12:2). Laøm sao khoâng vui-möøng ñöôïc luùc Ngaøi nghó: "Khi ta ñaõ ñöôïc treo leân khoûi ñaát, ta seõ keùo moïi ngöôøi ñeán cuøng ta" (Giaêng 12:32). Noi göông Chuùa Jeâsus, bao thaùnh-ñoà ñaõ haân-hoan ra ñi ñem Tin-Laønh Cöùu-Roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ rao ra khaép nôi. Hoï chaáp-nhaän qui-luaät: "Ngöôøi naøo gieo gioáng maø gioït leä, seõ gaët haùi vui-möøng. Ngöôøi naøo vöøa ñi, vöøa khoùc ñem gioáng ra raûi. AÉt seõ trôû veà vui-möøng, mang boù luùa mình" (Thi-thieân 126:5-6). Bao thaùnh-ñoà chaúng nhöõng ñaõ ñoå nöôùc maét maø coøn ñoå caû huyeát mình ñeå haït gioáng Cöùu-roãi ñeán ñöôïc loøng ñoàng baøo, ñoàng loaïi. Toâi hoå-theïn, vì nhieàu luùc trong coâng-taùc truyeàn-rao Tin-Laønh Cöùu-roãi cho ñoàng-baøo, gaëp moät chuùt gian-nan ñaõ thoái chí, môùi gaëp moät chuùt khoù-khaên ñaõ ngaõ-loøng.
Hôõi caùc Cô-ñoác nhaân. Hoa vui-möøng nôû roä khi ñöôïc töôùi baèng gian-lao vaø nöôùc maét. Caùc söù-ñoà xöa kia vöøa laõnh traän ñoøn töø toøa coâng-luaän ñi ra, "ñeàu hôùn-hôû veà mình ñaõ ñöôïc keå laø xöùng-ñaùng chòu nhuïc vì Danh Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 5:40-41).
Söï vui-möøng laø moät trong chín hieäu-quaû taát coù cuûa ñôøi soáng Cô-ñoác nhaân coù Chuùa Thaùnh-Linh ngöï-trò. Ñeán noãi hoaïn-naïn cuõng khoâng laøm maát söï vui-möøng (Roâ-ma 12:12). Thaùnh Gia-cô coøn khuyeân: "Hôõi anh em, haõy coi söï thöû-thaùch traêm beà thoaït ñeán cho anh em nhö laø ñieàu vui-möøng troïn-veïn" (Gia-cô 1:2). Vaø thaùnh Phao-loâ giuïc-giaõ: "Haõy vui-möøng trong Chuùa luoân-luoân. Toâi laïi coøn noùi nöõa: Haõy vui-möøng ñi" (Phi-líp 4:4). Naøo, chuùng ta cuøng "vui-möøng trong Chuùa".