Make your own free website on Tripod.com
1. Ñöùc Chuùa Jeâsus   |   2. Lyù-Lòch Ngaøi   |   *Doøng-Doõi Ngaøi*   |   6. Tieân-Tri Veà Chuùa Jeâsus   |   7. Gia-Phoå Chuùa Jeâsus   |   8. Lai-Lòch Chuùa Jeâsus   |   *Ma-Ri*   |   *Gioâ-Seùp*   |   25. Ngöôøi Doïn Ñöôøng Chuùa   |   26. Thaày Teá-Leã Xa-Cha-Ri   |   27. Ngöôøi Doïn Ñöôøng Chuùa Ñöôïc Toân-Troïng   |   28. Ngöôøi Doïn Ñöôøng Chuùa Khoâng Uoáng Röôïu   |   29. Ngöôøi Doïn Ñöôøng Chuùa Ñaày-Daãy Thaùnh-Linh   |   30. Ngöôøi Doïn Ñöôøng Chuùa Söûa-Soaïn Taám Loøng   |   31. Caàu-Nguyeän Maø Khoâng Tin   |   32. Tieân-Tri Xa-Cha-Ri   |   33. Thaønh Beát-Leâ-Hem   |   34. Chuû Quaùn   |   35. Chuùa Jeâsus Giaùng-Sanh   |   36. Ngöôøi Chaên Chieân   |   37. Chieân   |   38. Tin-Laønh   |   39. Söï Vui-Möøng Lôùn   |   40. Cho Muoân Daân   |   41. Hoâm Nay   |   42. Chuùa Jeâsus Giaùng-Sanh   |   43. Ñaáng Cöùu-Theá   |   44. Laø Christ   |   45. Laø Chuùa   |   46. Daáu Hieäu   |   47. Baøi Ca Giaùng-Sinh   |   48. Nghe Vaø Laøm Theo   |   49. Laøm Saùng Danh & Ngôïi-Khen Chuùa   |   50. Laáy Laøm Laï   |   51. Öôùc-Mong Thoûa-Nguyeän   |   52. An-Taâm Qua Ñôøi   |   53. AÙnh-Saùng Cho Muoân Daân   |   54. Bieát Nhieàu Hôn   |   55. Ñau-Ñôùn   |   56. Ngoâi Sao Ngaøi   |   57. Caùc Nhaø Thoâng-Thaùi   |   58. Heâ-Roát Ngu   |   59. Choã Con Treû ÔÛ   |   60. Thôø Laïy Ngaøi   |   61. Daâng Leã-Vaät Leân Ngaøi   |   62. Thaát-Höùa   |   63. Ñi Ñöôøng Khaùc   |   64. Vöôït Bieân Tò-Naïn   |   65. Bò Löøa   |   66. Tröø Haäu-Hoïa   |   67. Hoài Höông   |   68. Theo Cha-Meï   |   69. Tuoåi Möôøi Hai   |   70. ÔÛ Laïi Ñeàn Thôø   |   71. Laïc maát Chuùa   |   72. Ñoái-Ñaùp Khoân-Ngoan   |   73. Lo Vieäc Cha   |   74. Luïy Cha-Meï   |   75. Khoân-Ngoan Caøng Theâm   |   76. Thaân-Hình Caøng Lôùn   |   77. Ñeïp Loøng Ñöùc Chuùa Trôøi   |   78. Ñeïp Loøng Ngöôøi Ta   |   LÔØI TAÂM-TÌNH
2. Lyù-Lòch Ngaøi
Caøng vaên-minh, con ngöôøi caøng löu taâm ñeán lyù-lòch. Moãi ngöôøi caàn bieát roõ nguoàn goác mình. ÔÛ caùi xöù Myõ ña vaên-hoùa, laém saéc daân, "lai" heát ñôøi naøy ñeán ñôøi khaùc vaø "chæ bieát moät ñôøi ñeå soáng" thì chaúng caàn maát thì giôø söu-tra lyù-lòch neáu khoâng phaïm phaùp, hay ñöôïc boå-nhieäm giöõ moät chöùc-vuï quan-troïng trong chính-quyeàn.
     Gaëp nhau, muoán thaân tình, muoán keát baïn cuõng chaúng caàn bieát "con ai chaùu ai", maø chæ caàn bieát hieän ñang laøm gì vaø "löông bao nhieâu" ñeå thaåm ñònh giaù-trò maø keát thaân.
     Nhöng toân-thôø moät ngöôøi, moät ñaáng, moät vò thaàn-linh thì chuùng ta khoâng theå nhö daân thaønh A-then xöa kia "thôø Chuùa khoâng bieát" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 17:23).
     Ñoái vôùi quyeàn-lôïi vaät chaát, chuùng ta coøn bieát "choïn maët gôûi vaøng". Leõ naøo ñoái vôùi quyeàn-lôïi ñôøi-ñôøi, söï soáng coøn, phöôùc-haïnh ñôøi naøy vaø ñôøi sau laïi khoâng laøm cho chuùng ta thaän-troïng caøng hôn khi löïa-choïn moät Ñaáng ñeå toân-thôø, maø chuùng ta hi-voïng ñöôïc giaûi-thoaùt, giaûi-cöùu khoûi toäi-loãi, khoûi traàm-luaân ñoïa-ñaøy ñôøi-ñôøi. Maø coøn coù cô thanh-thaûn, sieâu-thoaùt, phöôùc-haïnh trong coõi vónh-sanh ö? Caàn phaûi söu-tra lyù-lòch Ñaáng chuùng ta quyeát-ñònh toân-thôø ñeå ñaït ñöôïc ñieàu chuùng ta mong muoán. Vaäy, veà Chuùa Jeâsus?
     Lyù-lòch Chuùa Jeâsus, theo Kinh-Thaùnh ñöôïc chia ra laøm hai phaàn. Phaàn thöù nhöùt ñöôïc thaùnh Giaêng ghi trong Giaêng 1:1 - "Ban ñaàu coù Ngoâi-Lôøi (Chuùa Jeâsus), Ngoâi-Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi-Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi". Nghóa laø Chuùa Jeâsus coù töø tröôùc ñôøi-ñôøi. Ngaøi laø Ngoâi Hai Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính Chuùa Jeâsus töï chöùng: "Tröôùc khi chöa coù AÙp-ra-ham, ñaõ coù ta" (Giaêng 8:58). Chuùa Jeâsus cuõng xaùc-chöùng veà Ngaøi raèng: "Con voán coù nôi Cha tröôùc khi chöa coù theá-gian ... vì Cha ñaõ yeâu Con tröôùc khi saùng-theá" (Giaêng 17:5, 17). Ñoù laø lyù-lòch tieàn-taïi cuûa Chuùa Jeâsus.
     Phaàn thöù hai cuõng ñöôïc thaùnh Giaêng ghi trong Giaêng 1:14 - "Ngoâi-Lôøi (Chuùa Jeâsus) ñaõ trôû neân xaùc-thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø chaân-lyù; chuùng ta ngaém xem söï vinh-hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh-hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha". Ñöùc Chuùa Jeâsus töï chöùng veà söï hieän-dieän cuûa Ngaøi nôi traàn theá nhö vaày: "Ta ñaõ ñeán" (Giaêng 10:10). Thaùnh Phao-loâ giôùi-thieäu Ngaøi: "Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñeán trong theá-gian" (I Ti-moâ-theâ 1:15). Vì côù ñoù, söï hieän-dieän cuûa Ngaøi nôi traàn theá khoâng phaûi bôûi söï sanh ra. Kyû-nieäm veà söï hieän dieän cuûa Ngaøi nôi traàn theá khoâng coù "ñaûn nhöït", khôûi ñaàu lyù-lòch baèng söï sanh ra, neân khoâng duøng "Jeâsus ñaûn" maø  phaûi duøng "giaùng-sinh" - töø trôøi ñeán bôûi söï sinh ra.
     Nhö vaäy, Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy Ñöùc Chuùa Jeâsus khoâng bao giôø xöng mình laø Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Ngaøi ñaõ giaùn-tieáp tuyeân xöng: "Ai ñaõ thaáy ta, töùc laø ñaõ thaáy Cha ... Ta ôû trong Cha vaø Cha ôû trong ta"; "Ta vôùi Cha laø moät" (Giaêng 14:9-10; 10:30). Khi Chuùa Jeâsus giaùng-theá trong thaân-xaùc con ngöôøi thì Ngaøi "chaúng coi söï bình-ñaúng mình vôùi Ñöùc Chuùa trôøi laø söï neân naém giöõ" (Phi-líp 2:6). Ngaøi xöng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø "Con", vaø chæ laøm nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi laøm. "Con chaúng töï mình laøm vieäc gì ñöôïc; chæ laøm ñieàu chi maø Con thaáy Cha laøm; vì moïi ñieàu Cha laøm, con cuõng laøm y nhö vaäy" (Giaêng 5:19).
     Nhieàu giaùo phaùi trong Cô-ñoác Giaùo (Christianity) khoâng tin Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh nhaân. Khoa-hoïc Cô-ñoác (Christian Science) tin "Jeâsus laø ngöôøi vaø Christ laø yù-nieäm thieân-thöôïng". Duy-Linh thuyeát (Spiritualism) tin "Chính Jeâsus Christ chaúng coù gì khaùc hôn laø ngöôøi trung-gian ôû caáp-baäc cao hôn". Chöùng nhaân Ñöùc Gieâ-hoâ-va (Jehovah's Witnesses) tin "Chuùa Jeâsus laø Ñaáng thoï-taïo ñaàu tieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi". Thuyeát Armstrong tin "Veà ñònh-löôïng Jeâsus Christ chaúng bao giôø ngang haøng vôùi Ñöùc Chuùa Cha". Giaùo hoäi caùc thaùnh höõu veà sau cuûa Chuùa Jeâsus (Mormonism) tin "Jeâsus laø moät trong caùc con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi". Thaàn-bí Ñoâng-phöông (Eastern Mysticism) tin "Jeâsus laø moät trong nhöõng giaùo-chuû ñaõ giaùc-ngoä, ñaït ñeán thaàn tính". Hoäi thaùnh Thoáng-nhöùt (Unification Church) tin "Jeâsus laø moät ngöôøi khoâng khaùc gì chuùng ta, chæ tröø Ngaøi khoâng maéc nguyeân toäi".
     Cô-ñoác nhaân chaân-chính tin Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi y nhö Kinh-Thaùnh daïy.