Make your own free website on Tripod.com
1.  Chuaån-Bò Hoân-Nhaân   |   2. Ñöôøng Vaøo Tình-Yeâu   |   3. Ngöôøi Toâi Yeâu   |   4. Yeâu Vôùi Traùch-Nhieäm   |   5. Yeâu Laø Cheát Trong Loøng Moät Ít   |   6. Öôùc-Mô Ngöôøi Yeâu   |   7. Heïn-Hoø Vôùi Ngöôøi Yeâu   |   8. Chaáp-Nhaän Ñau-Khoå   |   9. Ngöôøi Yeâu Theo YÙ Chuùa
4. Yeâu Vôùi Traùch-Nhieäm
1.  Chuaån-Bò Hoân-Nhaân   |   2. Ñöôøng Vaøo Tình-Yeâu   |   3. Ngöôøi Toâi Yeâu   |   4. Yeâu Vôùi Traùch-Nhieäm   |   5. Yeâu Laø Cheát Trong Loøng Moät Ít   |   6. Öôùc-Mô Ngöôøi Yeâu   |   7. Heïn-Hoø Vôùi Ngöôøi Yeâu   |   8. Chaáp-Nhaän Ñau-Khoå   |   9. Ngöôøi Yeâu Theo YÙ Chuùa
Dieãn-taû tình-yeâu moät caùch cuï-theå, chuùng ta deã-daøng caûm nhaän qua hình aûnh ñoâi trai taøi gaùi saéc naém tay nhau tung-taêng trong vöôøn hoa, hay ngoài vai keà vai thuû-thæ nôi söôøn ñoài, hoaëc boán maét ngoù nhau trìu-meán trong caûnh hoaøng-hoân nôi bôø bieån.
Töï-aùi, thöông mình quaù thöôøng laøm cho con ngöôøi muø-quaùng, nhìn vaán-ñeà moät caùch lôø-môø. Nhöng tình-aùi, tình yeâu nam nöõ thöôøng laøm cho con ngöôøi muø, chaúng coøn thaáy gì.
Tình-yeâu cuûa lôùp ngöôøi tuoåi treû thöôøng ñoøi ñaùp-öùng theo roän-raõ cuûa con tim, nhöõng ñoøi-hoûi cuûa xaùc thòt. ÔÛ giai-ñoaën yeâu nhau thuaàn tình-caûm, con ngöôøi khoâng nghó ñeán traùch-nhieäm khi yeâu-ñöông. Nhöõng nöôùc vaên-minh ñoøi hoûi phaûi ôû tuoåi 18, tuoåi thaønh-nhaân môùi ñöôïc keát hoân ñeå baûo ñaûm yù-thöùc toái-thieåu veà traùch-nhieäm vôùi tình-yeâu.
Ñeå chuaån-bò hoân-nhaân, chuùng ta phaûi yù-thöùc veà traùch-nhieäm cuûa mình ñoái vôùi ngöôøi yeâu. Laäp gia-ñình laø töï-laäp, moãi ngöôøi phaûi gaùnh laáy traùch-nhieäm. Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi A-ñam vaø vôùi taát caû ngöôøi nam raèng: "Ngöôi phaûi laøm ñoå moà-hoâi traùn môùi coù maø aên" (Saùng-theá kyù 3:19). Ngöôøi nam coù traùch-nhieäm laøm vieäc nuoâi mình, nuoâi vôï vaø nuoâi con caùi. Vôùi tinh-thaàn traùch-nhieäm, ôû thôøi buoåi naøy, ngöôøi nam neân laäp gia-ñình sau tuoåi 25. Ñoù laø luùc thöôøng-thöôøng hoïc haønh ñaõ xong, ñaõ coù ngheà-nghieäp vaø khaû-naêng kieám tieàn ñeå sinh-soáng. Laäp gia-ñình tröôùc tuoåi naày e raèng thieáu chuaån-bò veà phaàn traùch-nhieäm. Taïi xöù naày, nhôø chöông-trình trôï-caáp xaõ-hoäi toát, neân nhieàu caëp trai gaùi yeâu nhau maø khoâng nghó ñeán traùch-nhieäm. Thieáu traùch-nhieäm veà söï sinh-soáng thì caùc traùch-nhieäm khaùc cuõng thieáu luoân. Neân chaúng laï gì 99% nhöõng caëp vôï choàng vò thaønh-nieân ôû xöù naày ñeàu tan-raõ sau vaøi naêm chung soáng.
Chuùa phaùn vôùi EÂ-va vaø vôùi taát caû ngöôøi nöõ raèng: "Ta seõ theâm ñieàu cöïc-khoå boäi phaàn trong côn thai ngheùn; ngöôi phaûi chòu ñau-ñôùn moãi khi sanh con; söï duïc-voïng ngöôi phaûi xu-höôùng veà choàng, vaø choàng seõ cai-trò ngöôi" (Saùng-theá kyù 3:16). Ngöôøi nöõ phaûi gaùnh laáy traùch-nhieäm mang thai, sanh con vaø coøn phaûi yù-thöùc veà söï "cai-trò" cuûa choàng. Caùi traùch-nhieäm laøm vôï naëng laém neân phaûi bieát chuaån-bò. Thôøi buoåi naày, tuoåi laäp gia-ñình toát cuûa ngöôøi nöõ ôû tuoåi 22. Ñoù laø luùc ñaõ hoïc xong, qua khoûi caùi tuoåi vui chôi, nhí-nhaûnh, öa ñöôïc taëng hoa, taëng quaø, thích nghe nhöõng lôøi taùn-tænh. Ñaõ ôû vaøo caùi tuoåi bieát nhìn thöïc-teá, bieát traùch-nhieäm, bieát chòu ñöïng vaø ñuû phaåm-chaát ñeå laøm meï.
Coù nhieàu chaøng ñaõ hoïc xong, ngheà-nghieäp vöõng-vaøng, ñaõ mua ñöôïc nhaø maø vaãn chöa nghó ñeán laáy vôï. Toâi thöôøng hoûi ñuøa: "Sao, ñaõ coù caùi nhaø coù noùc, sao chöa chòu kieám caùi nhaø coù toùc". Laém chaøng trai traû lôøi chöa daùm. - Sôï traùch-nhieäm.
Taïi xöù naày, soá ngöôøi soáng ñoäc thaân leân ñeán 40%. Trong Kinh-thaùnh coù noùi ñeán tình-traïng ñoäc thaân cuûa moät soá ngöôøi chuyeân lo vieäc Chuùa. Hoï sôï traùch-nhieäm gia-ñình chi-phoái vieäc hoï ñang laøm cho Chuùa. "Ai khoâng cöôùi vôï thì chaêm lo vieäc Chuùa, tìm phöông cho Chuùa ñeïp loøng" (I Coâ-rinh-toâ 7:32). Haàu heát ngöôøi bieát traùch-nhieäm vôùi nhaø  mình thì cuõng bieát traùch-nhieäm vôùi nhaø Chuùa. Moät soá ñaày tôù Chuùa may-maén coù vôï phuï-giuùp laøm troïn traùch-nhieäm mình vôùi gia-ñình vaø caû vôùi nhaø Chuùa nöõa.
Vôï choàng khoù laøm troøn traùch-nhieäm neáu khoâng coù söï hoã-trôï cuûa nhau. Vôï choàng khoâng sôï traùch-nhieäm, nhöng phaûi bieát traùch-nhieäm.
Traùch-nhieäm laø caùi taâm-trí yù-thöùc ñöôïc raèng caùi vieäc aáy laø phaàn cuûa mình, chính mình phaûi gaùnh vaùc laáy, chính mình phaûi chu-toaøn.
Tình-yeâu coù traùch-nhieäm giuùp ta deø-giöõ vôùi caûm-xuùc thuùc-ñaåy, chaáp-nhaän nhöõng khoù-khaên ñeå vöôït qua. Noù giuùp ta toan-tính nhöõng vieäc saép xaûy ñeán ñeå phoøng-bò.
Quyeàn-lôïi vaø traùch-nhieäm phaûi ñi ñoâi vôùi nhau. Nhöõng ai chæ ñoøi-hoûi höôûng-thuï maø khoâng lyù ñeán traùch-nhieäm, chuùng ta ñöøng baän taâm veà nhöõng ngöôøi ñoù. Tình-yeâu maø khoâng traùch-nhieäm laø thöù tình-yeâu vò-kyû, chæ bieát coù mình maø queân ngöôøi mình yeâu. Tình-yeâu maø khoâng traùch-nhieäm thì chæ coøn trô laïi thöù tình-duïc.
Tinh-thaàn traùch-nhieäm trong tình-yeâu khieán cho ngöôøi mình yeâu an-taâm vaø vui-thoûa.
Tinh-thaàn traùch-nhieäm trong tình-yeâu khieán cho hai ngöôøi lo-töôûng ñeán nhau vaø toân-troïng nhau.
Chuùng ta ñaõ bieát, ñaõ töøng chöùng-kieán nhöõng caëp vôï choàng maø chæ caàn moät trong hai ngöôøi thieáu traùch-nhieäm laø ñaõ gaây neân caûnh gia-ñình theá naøo roài. Gia-ñình ñau-khoå, ñoå-vôõ ñoâi khi chæ taïi vôï hay choàng khoâng bieát traùch-nhieäm cuûa mình.
Chuùng ta khoâng theå caên-cöù vaøo söï sa-suùt, tuùng thieáu cuûa gia-ñình maø cho raèng hoï thieáu traùch-nhieäm ñoái vôùi nhau. Vôï choàng khi khoâng thoûa-maõn theo yeâu-caàu cuõng ñöøng voäi leân aùn ngöôøi phoái-ngaãu khoâng heát traùch-nhieäm ñoái vôùi mình. Chuùng ta phaûi hoïc bieát nhöõng ngöôøi coù traùch-nhieäm khoâng phaûi luùc naøo cuõng coù theå hoaøn-taát phaàn vieäc cuûa mình. Duø laø böïc anh-huøng caùi theá, treân ñöôøng ñôøi muoân vaøn choâng gai, trôû ngaïi, cuõng phaûi gaët laáy nhöõng thaát-baïi naëng-neà vì baát löïc vôùi hoaøn-caûnh, vì khieám-khuyeát taøi-trí, vì aùc yù, vì voâ-tình cuûa ngöôøi ñôøi, vì tieân-lieäu trong töông-lai khoâng chính-xaùc. Nhöng ngöôøi coù tinh-thaàn traùch-nhieäm daùm laøm vaø daùm nhaän söï thaát-baïi cuõng nhö thaønh coâng. Moãi khi thaát-baïi ngöôøi aáy khoâng ñoå thöøa: Taïi vôï, taïi choàng, taïi hoaøn-caûnh, taïi soá maïng, taïi thôøi-vaän hay haøng traêm, haøng ngaøn thöù taïi khaùc ngoaøi ra taïi chính mình. Ngöôøi ñaõ laøm troøn traùch-nhieäm ñoâi khi vaãn thaát baïi.
Söï vieäc vôï choàng hieåu ñöôïc nhöõng lyù-do thaát baïi khoâng phaûi vì voâ traùch-nhieäm hay thieáu traùch-nhieäm ñaõ laø nieàm an-uûi lôùn-lao vaø laø söùc maïnh giuùp nhau tieán böôùc ñeå ñaït ñeán thaønh-coâng.
Traùch-nhieäm quan-troïng nhö vaäy, neân chuùng ta phaûi taäp nhaän laáy traùch-nhieäm vaø laøm troøn traùch-nhieäm. Vôùi tinh-thaàn traùch-nhieäm böôùc vaøo tình-yeâu, tình-yeâu ban vaø nhaän trong traùch-nhieäm giuùp nhau an-taâm, baûo-toaøn vaø vui-thoûa.
1.  Chuaån-Bò Hoân-Nhaân   |   2. Ñöôøng Vaøo Tình-Yeâu   |   3. Ngöôøi Toâi Yeâu   |   4. Yeâu Vôùi Traùch-Nhieäm   |   5. Yeâu Laø Cheát Trong Loøng Moät Ít   |   6. Öôùc-Mô Ngöôøi Yeâu   |   7. Heïn-Hoø Vôùi Ngöôøi Yeâu   |   8. Chaáp-Nhaän Ñau-Khoå   |   9. Ngöôøi Yeâu Theo YÙ Chuùa