Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
65. An Thaàn
Nhaân-loaïi quaû laø moät kieán-truùc vó-ñaïi trong vuõ-truï. Moãi chuùng ta laø moät phaàn-töû quan-troïng ñang goùp phaàn xaây-döïng caùi kieán-truùc vó-ñaïi ñoù. Cöôøng-löïc tinh-thaàn ñöôïc nung-ñuùc ñeå ñaép-xaây. Tình thöông ñoàng-baøo, ñoàng loaïi ñöôïc toân-vinh ñeå sôn pheát. Laøm sao cho caùi kieán-truùc ngaøy caøng vó-ñaïi, ngaøy caøng ñeïp-ñeõ nhö loøng mong-öôùc cuûa caû nhaân-loaïi. Theá maø caû caùi kieán-truùc ñang bò rung-chuyeån taän neàn-taûng cuûa noù. Maø naøo phaûi bò rung chuyeån bôûi tai trôøi aùch nöôùc chi cho cam. Noù ñang rung-chuyeån bôûi naêng-löïc cuoàng-soâi töï-hoaïi cuûa chính noù. Chuùng ta ai naáy ñeàu nhaäp-cuoäc. Chuùng ta khoâng laøm ñöôïc chi thì cuõng troâng-chôø söï haïn-cheá vuõ-trang cuûa caùc cöôøng-quoác, troâng-chôø moät neàn kinh-teá phaùt-trieån khaû-quan, troâng-chôø aûo-voïng soáng chung hoøa-bình maø caû nhaân-loaïi ñang hoâ-haøo coå-voõ.
Böôùc vaøo töøng khu cuûa kieán-truùc vó-ñaïi naøy - Gia-ñình. Maáy khu ñöôïc an-laønh cuûa "toå-aám"? Söï rung-chuyeån ñang ngaám-ngaàm laøm raïn-nöùt ngoâi nhaø haïnh-phuùc. Bieát bao ngoâi nhaø ñaõ xuïp-ñoå, hoang-laïnh vaãn khoâng caûnh-tænh noåi nhöõng khu nhaø khaùc ñang rung-chuyeån chôø cô suy-suïp. Thay vì gaéng söùc boài-ñaép xaây-döïng, hoï chæ coøn bieát keát aùn laãn nhau, quyeát taâm caét ñöùt lieân-heä caùch haân-hoan, nhö ñöôïc thoaùt cuõi, soå loàng.
Trôû vaøo moät phoøng nhoû rieâng tö - Chính mình. Söï rung-ñoäng ngaám-ngaàm choái-boû cuoäc soáng hö-sinh. Chaúng leõ luùc naøo cuõng thanh-thaûn, buoàn teû nhö
Ao thu laïnh-leõo nöôùc trong veo,
Moät chieác thuyeàn con beù teûo-teo.
Soùng bieác theo laøn hôi gôïn tí,
Laù vaøng tröôùc gioù seõ ñöa veøo.
Töøng maây lô-öûng trôøi xanh ngaét,
Ngoõ truùc quanh-co khaùch vaéng teo.
Töïa goái oâm caàn laâu chaúng ñöôïc,
Caù ñaâu ñôùp ñoäng döôùi chaân beøo.
                         Nguyeãn-Khuyeán
Chaúng leõ cöù tieáp-tuïc nhöõng ngaøy thaùng phuø-du thieáu muïc-ñích, khoâng ñieàu-kieän chôø ngaøy trôû veà vôùi buïi-ñaát, muïc-naùt vôùi coû-caây.
Söï rung-ñoäng anh-huøng:
Chí nhöõng toan xeû nuùi laáp soâng,
Laøm neân ñaáng phi-thöôøng ñaâu ñaáy toû.
                         Nguyeãn-coâng-Tröù
Ta nghó ñeán nhöõng nhaân-vaät cuûa J. P. Sartre trong La Nauseùe. Khoâng chaáp-nhaän cuoäc ñôøi voâ-nghóa beøn coá laøm moät caùi gì ñaùng keå. Laøm moät caùi gì ñaùng keå cuõng ñöôïc. Hoaøn-OÂn ñaõ luaän raèng: Ngöôøi ta khoâng laøm ñöôïc anh-huøng, haõy trôû neân gian-huøng. Toái-thieåu laøm gian-huøng cuõng coøn hôn keû khoâng laøm ñöôïc vieäc gì. Thoâi thaø nhö nhö Sisyphe trong Le Mythe De Sisyphe cuûa Camus. Moãi ngaøy laên hoøn ñaù leân doác nuùi, chöa ñeán ñích ñaù ñaõ laên trôû xuoáng. Nhöng Sisyphe cöù tieáp-tuïc laên ñaù leân ngaøy naøy ñeán ngaøy khaùc ñeå roài ñaù laïi laên xuoáng. Ngöôøi baøng-quan cho laø haønh-ñoäng voâ-nghóa, neáu khoâng muoán noùi laø khuøng. Nhöng vôùi Sisyphe thì laø moät haønh-ñoäng yù-chí, laø haønh-ñoäng chöùng-thöïc mình hieän-höõu.
Taát caû, töø caù-nhaân, ñeán gia-ñình vaø caû nhaân-loaïi ñeàu ôû trong tình-traïng baát an cuûa taâm-trí. Tinh-thaàn baán-loaïn, sôï-seät, lo-aâu, voâ-ñònh, voâ-voïng neân ñaõ naåy sinh bao bieán-chuyeån veà taâm-traïng; baát-traéc veà luaân-lyù. Taïo thaùch-thöùc, taïo baát-khuaát ñeå chaáp-nhaän thaùch-thöùc. Chaáp-nhaän thaùch-thöùc haàu nhaän chaân giaù-trò cuûa mình. Vaø "cuoäc soáng chính noù ñaõ laø chieán-tröôøng roài" - "La vie elle-meâme est un vrai champ de bataille". Jean Aicard.
Chieán-tröôøng cuoäc soáng ngaøy caøng soâi-ñoäng. Chuùng ta phaûi ñöông ñaàu vôùi bao khoù-khaên caû ngoaïi-giôùi laãn noäi-taâm. Chuùng ta buoäc phaûi chieán-ñaáu khoâng ngöøng ñeå sanh-toàn. Nhöng chuùng ta ñaõ haêng-say chieán-ñaáu maø khoâng coù binh-phaùp. Chuùng ta cuõng haêng-say chieán-ñaáu maø khoâng coù vò chæ-huy. Chuùng ta chöa ñieân leân giöõa ñoaøn quaân oâ-hôïp hung-haêng laø coøn may-maén. Nhöng chaéc-chaén taâm-trí ñaõ roái-loaïn trong cuoäc soáng. Vaø söï haêng-say cuûa con ngöôøi laøm roái-loaïn taâm-trí thì haäu-quaû tai-haïi khoù coù theå löôøng ñöôïc.
An-thaàn, an-trí quaû laø caàn-thieát cho coâng-cuoäc xaây-döïng ñôøi soáng toát-ñeïp. Chæ moät côn giaän thoâi cuõng ñuû laøm taâm-trí baát an, haønh-ñoäng sai-laïc roài.
Giaän leân laø phaùt côn ñieân
Ngöôøi khoân maát trí, ngöôøi hieàn hoùa ngu.
Laøm sao taâm-trí chuùng ta coù theå an-tònh ñöôïc. Chaéc Quí vò ñaõ thöû nhieàu caùch. Nhöng neáu Quí vò chöa ñaït ñöôïc thaønh-quaû mong muoán. Xin Quí vò haõy laøm theo lôøi Kinh-Thaùnh daïy: "Ngöôøi naøo ñeå trí mình nöông-döïa nôi Ngaøi, thì Ngaøi seõ gìn-giöõ ngöôøi trong söï bình-yeân troïn-veïn, vì ngöôøi nhôø-caäy Ngaøi. Haõy nhôø-caäy Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñôøi-ñôøi, chính Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø vaàng-ñaù cuûa caùc thôøi-ñaïi" (EÂ-sai 26:3-4). Chính Chuùa Jeâsus laø "vaàng ñaù soáng" (I Phi-e-rô 2:4). Ngaøi laø "vaàng ñaù cuûa caùc thôøi-ñaïi". "Trong Ngaøi chaúng coù moät söï thay-ñoåi, cuõng chaúng coù boùng cuûa söï bieán-caûi naøo" (Gia-cô 1:17). Chính Ngaøi laø "ngöôøi chaên hieàn-laønh" (Giaêng 10:11). Ngaøi chaên-daét ta, chæ huy ñôøi ta theo "yù-muoán toát-laønh, ñeïp loøng vaø troïn-veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi" (Roâ-ma 12:2). "Ngaøi seõ laäp söï bình-an cho chuùng toâi; vì moïi ñieàu chuùng toâi laøm, aáy laø Ngaøi laøm cho" (EÂ-sai 26:12). Vaø cöù sau moät ngaøy chieán-ñaáu döôùi söï daãn-daét cuûa Chuùa vaø trong yù Chuùa, thì "söï bình-an cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vöôït quaù moïi söï hieåu-bieát, seõ giöõ-gìn loøng vaø yù-töôûng anh em trong Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ" (Phi-líp 4:7). Roài sau moãi ngaøy, "Toâi seõ naèm vaø nguû bình-an; vì chæ moät mình Ngaøi laøm cho toâi ñöôïc ôû yeân-oån" (Thi-thieân 4:8).
Kính môøi Quí vò haõy ñeán cuøng Cöùu Chuùa Jeâsus yeâu-daáu ñeå ñöôïc an-thaàn trong cuoäc soáng.