Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
64. Lo
Âng caû ngoài treân saäp vaøng
Caû aên, caû maëc, caû caøng theâm lo
OÂng beáp ngoài trong xoù tro,
Ít aên, ít maëc, ít lo, ít laøm
                              Ca-dao
Lo nhieàu hay lo ít, thì ai cuõng lo caû. Lo cuõng laø ñaëc tính cuûa con ngöôøi.
Ngöôøi khoâng lo laø ngöôøi voâ-taâm. Ngöôøi khoâng lo thì cuõng khoâng thích laøm troøn boån-phaän. Khoâng lo - khi gaëp may-maén thì lô-ñeãnh, deã-ngöôi; khi gaëp baát-traéc thì buoâng xuoâi hoaëc laøm aåu, laøm caøn. Khoâng lo - daãu ngöôøi gioûi cuõng hoùa ra dôû; ngöôøi cöông-tröïc laàn hoài cuõng thaønh lieät-nhöôïc; ngöôøi ñaïo-ñöùc maø cöù maõi "nhaøn cö" thì theá naøo cuõng "vi baát thieän".
Ngöôøi lo - laø ngöôøi bieát suy-nghó ñònh-lieäu coâng-vieäc cuûa mình. Chaáp-nhaän nhöõng aån-soá trong phöông-trình, tìm phöông-thöùc giaûi. Bieát tieân-lieäu ñeå chuaån-bò öùng-phoù kòp thôøi. Vaän-duïng trí-oùc ñeå khai-trieån yù-töôûng; vaän-duïng khaû-naêng ñeå yù-töôûng ñöôïc thöïc-hieän. Ngöôøi lo coù caëp maét vieãn-voïng, coù tinh-thaàn töï-tin vaø haêng-say laøm vieäc ñeå ñaït ñeán muïc-ñích.
Cöùu Chuùa Jeâsus ñaõ lo, lo ngay khi Ngaøi môùi 12 tuoåi. Ngaøi ñaõ nhaéc-nhôû meï theo phaàn xaùc vaø cha nuoâi Ngaøi laø Ma-ri vaø Gioâ-seùp: "Cha meï kieám toâi laøm chi? Haù chaúng bieát toâi phaûi lo vieäc Cha toâi sao?" (Lu-ca 2:48-49). Ngaøi lo "tìm vaø cöùu keû bò maát" (Lu-ca 19:10). Ngaøi taâm-söï vôùi caùc moân-ñoà veà noãi lo-laéng cuûa Ngaøi: "Ta coøn coù nhieàu chieân khaùc chaúng thuoäc veà chuoàng naøy; ta cuõng phaûi daãn noù veà nöõa, chieân ñoù seõ nghe tieáng ta, roài seõ chæ coù moät baày, vaø moät ngöôøi chaên maø thoâi" (Giaêng 10:16). Ngaøi cuõng lo coâng-vieäc cho kòp luùc, ñuùng thì. Ngaøi minh-ñònh: "Trong khi coøn ban ngaøy, ta phaûi laøm troïn nhöõng vieäc cuûa Ñaáng sai ta ñeán. Toái laïi khoâng laøm vieäc ñöôïc" (Giaêng 9:4). Quyeát noi göông Chuùa Jeâsus, Anna L. Coghill ñaõ laáy yù naøy ñaët thaønh lôøi ca ñeå thuùc-giuïc moãi Cô-ñoác nhaân haõy: "Lo laøm vieäc mau, ñeâm ñeán kia. Laøm vieäc hoài maët trôøi cao kia. Neân taän-löïc ñang khi giöõa tröa, giôø yeân-nghæ kia kìa. Quang aâm nhö thoi ñöa choùng qua, mong löu linh-coâng saùng-choùi. Lo laøm vieäc mau, ñeâm ñeán kia. Moïi coâng-taùc xong roài".
Thaùnh Phao-loâ, moät ñaày-tôù trung-kieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng coù noãi lo. Phao-loâ taâm-söï: "Moãi ngaøy toâi phaûi lo-laéng veà heát thaûy Hoäi-Thaùnh. Naøo coù ai yeáu-ñuoái maø toâi chaúng yeáu-ñuoái ö?, Naøo coù ai vaáp-ngaõ maø toâi chaúng nhö nung nhö ñoát ö?" (II Coâ-rinh-toâ 11:28-29).
Hôõi Cô-ñoác nhaân. Chuùng ta ñang coù caùi lo cuûa Chuùa Jeâsus, cuûa thaùnh Phao-loâ chaêng? Chuùng ta ñang lo laøm "yù Cha ñöôïc neân, ôû ñaát nhö trôøi" (Ma-thi-ô 6:10). Chuùng ta ñang lo "tìm vaø cöùu keû bò maát"; lo "nhaém muïc-ñích maø chaïy, ñeå giöït giaûi veà söï keâu-goïi treân trôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ" (Phi-líp 3:14).
Tieác thay, nhieàu Cô-ñoác nhaân ñaõ boû caùi lo ñaùng phaûi coù nhö treân, laø caùi lo cho coõi ñôøi-ñôøi. Laïi ñi lo laáy lo ñeå veà ñôøi taïm naøy, khieán cho "söï lo-laéng giaøu-sang, sung-söôùng ñôøi naøy laøm cho ñaïo phaûi ngheït-ngoøi, ñeán noãi khoâng sanh traùi naøo ñöôïc chín" (Lu-ca 8:11). Nghóa laø ñôøi soáng Cô-ñoác nhaân aáy khoâng keát-quaû, khoâng höõu-ích cho Nhaø Chuùa. Thaät, chæ vì "söï lo-laéng ñôøi naøy laøm cho loøng caùc ngöôi meâ-man chaêng?" (Lu-ca 21:34).
Coøn moät söï lo teä-haïi hôn heát maø nhieàu ngöôøi vöôùng-maéc. Laø thöù "lo boø traéng raêng" hay "lo trôøi suïp". Lo ñeå maø lo. Taâm-trí laêng-xaêng ñi vaøo vuøng trôøi ñen toái. Ngoài thu mình trong boùng toái töôûng-töôïng ma-vöông quæ-söù ñang nhaûy-muùa xung-quanh, reo-raéc tai-hoïa. Theá laø thaàn-kinh suy-nhöôïc, boä hoâ-haáp, tieâu-hoùa roái-loaïn. Coù yù-töôûng thì lo khoâng thöïc-hieän ñöôïc; thöïc-hieän ñöôïc thì lo khoâng giöõ ñöôïc; giöõ ñöôïc thì lo khoâng bieát coù beàn khoâng. Buïng ñaõ no, maëc ñaõ ñuû vaãn lo "seõ aên gì? uoáng gì? maëc gì?" (Ma-thi-ô 6:30). Cao hôn tí nöõa, lo "phaûi coù danh gì vôùi nuùi soâng"; phaûi coù chuùt ñænh gì mieáng ñænh chung. Luùc nhaøn-roãi, naèm vaét tay leân traùn, nghe hôi thôû ñeàu hoøa, nghe tim ñaäp nheø-nheï. Thòt xöông naøy khoâng bieát coù choã naøo bò ung-thö khoâng? Traän-chieán giöõa caùc cöôøng quoác coù theå xaûy ra, haøng loaït bom nguyeân-töû, khinh-khí, vi-truøng v.v. noå tung. Neáu mình coøn soáng soùt, thì seõ soáng ra sao? Neáu cheát heát thì laáy ai choân caát cho moà yeân maû ñeïp? ÔØ, maø cheát thì linh-hoàn mình seõ phieâu-baït ñeán choã naøo? Thieân-ñaøng, nieát-baøn, mieàn cöïc-laïc? Voâ-voïng. Taám thaân oâ-troïc naøy, linh-hoàn toäi-loãi naøy laøm sao vaøo ñöôïc. Hoûa-nguïc, aâm-ti ö? Daùm laém. Vaäy thì chaùn quaù.
Kính thöa Quí vò. Xin Quí vò ñöøng ñaém mình trong noãi lo aáy. Ngaøy mai khoâng thuoäc veà chuùng ta. Kinh-Thaùnh daïy: "Chôù lo-laéng chi veà ngaøy mai, vì ngaøy mai lo veà vieäc ngaøy mai" (Ma-thi-ô 16:34). Lôøi Kinh-Thaùnh cuõng khuyeân chuùng ta: "Haõy trao moïi ñieàu lo-laéng mình cho Ngaøi, vì Ngaøi hay saên-soùc anh em" (I Phi-e-rô 5:7).
Coøn veà nôi ôû cho linh-hoàn Quí vò khi qua ñôøi. Khoûi lo. Chuùa Jeâsus ñaõ lo ñuû cho Quí vò roài. Ngaøi phaùn: "Loøng caùc ngöôi chôù heà boái-roái; haõy tin Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng haõy tin ta nöõa. Trong nhaø Cha ta coù nhieàu choã ôû; baèng chaúng vaäy, ta ñaõ noùi vôùi caùc ngöôi roài. Ta ñi saém-saün cho caùc ngöôi moät choã. Khi ta ñaõ ñi vaø ñaõ saém-saün cho caùc ngöôi moät choã roài, ta seõ trôû laïi ñem caùc ngöôi ñi vôùi ta, haàu cho ta ôû ñaâu thì caùc ngöôi cuõng ôû ñoù" (Giaêng 14:1-3). Lôøi naøy Chuùa höùa vôùi Cô-ñoác nhaân maø thoâi. Quí vò muoán höôûng ñöôïc lôøi höùa naøy phaûi tin-nhaän Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa cuûa mình.
Phöôùc-haïnh thay laø Cô-ñoác nhaân. Soáng trong traàn-theá cuõng coù Chuùa Jeâsus, Ñaáng töï nhaän: "Ta laø ngöôøi chaên hieàn laønh" (Giaêng 10:11). Cöùu Chuùa Jeâsus ñaõ phoù söï soáng mình chòu cheát treân thaäp-töï giaù ñeàn toäi cho caû nhaân-loaïi. Ai tin-nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa cuûa mình thì ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tha toäi. Ngaøi laáy quyeàn-pheùp khieán ngöôøi tin-nhaän Cöùu Chuùa Jeâsus trôû neân "Con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi" (Giaêng 1:12). Trôû neân chieân cuûa Chuùa Jeâsus - "ngöôøi chaên hieàn-laønh". Ngöôøi Cô-ñoác khoâng coøn lo-sôï khi coù Chuùa Jeâsus laø "ngöôøi chaên hieàn-laønh". Ngöôøi Cô-ñoác seõ coù ñöôïc kinh-nghieäm nhö vua Ña-vít:
"Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø Ñaáng chaên-giöõ toâi; toâi seõ chaúng thieáu-thoán gì.
Ngaøi khieán toâi an-nghæ nôi ñoàng coû xanh-töôi,
Daãn toâi ñeán meù nöôùc bình-tònh.
Ngaøi boå laïi linh-hoàn toâi,
Daãn toâi vaøo caùc loái coâng-bình, vì côù danh Ngaøi.
Daàu khi toâi ñi trong truõng boùng cheát,
Toâi seõ chaúng sôï tai-hoïa naøo; vì Chuùa ôû cuøng toâi:
Caây tröôïng vaø caây gaäy cuûa Chuùa an-uûi toâi.
Chuùa doïn baøn cho toâi
Tröôùc maët keû thuø-nghòch toâi:
Chuùa söùc daàu cho ñaàu toâi,
Cheùn toâi ñaày traøn.
Quaû thaät troïn ñôøi toâi
Phöôùc-haïnh vaø söï thöông-xoùt seõ theo toâi;
Toâi seõ ôû trong nhaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va
Cho ñeán laâu daøi.
                              Thi-thieân 23
Hoaëc chuùng ta coù theå ñoàng ca vôùi baø C.D. Martin raèng:
"Chuùa seõ luoân-luoân lo toan. Trong moãi naêm, ngaøy, qua caû ñôøi naøy: Ngaøi lo chu-caáp thích-ñaùng. Chuùa seõ lo saün töøng giaây".
Xin Quí vò nhôù moät ñieàu. Chuùa khoâng caát laáy söï lo-laéng cuûa chuùng ta cho ñeán khi chuùng ta chòu "trao moïi ñieàu lo-laéng mình cho Ngaøi" (I Phi-e-rô 5:7).
Xin Quí vò "trao moïi ñieàu lo-laéng mình cho Ngaøi" ngay hoâm nay, vaø vui soáng.