Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
61. Thaønh Kieán
Chuùng ta chæ thaáy nhöõng gì trong taàm maét cuûa chuùng ta, vaø trong nhöõng caùi chuùng ta thaáy ñoù, chuùng ta laïi chæ thaáy ñöôïc nhöõng gì chuùng ta caûm-nghó. Coù con boø ñang gaëm coû beân söôøn ñoài. Baùc haøng thòt vaø baùc noâng-phu chæ thaáy con boø. Baùc haøng thòt thaáy con boø vôùi bao nhieâu thòt, bao nhieâu xöông, baáy nhieâu tieàn. Baùc noâng phu nhìn boø, xem boä voù, ngaém töôùng ñi ñeå thaåm-ñònh möùc laøm vieäc cuûa noù.
Roài khi chuùng ta caûm-giaùc laøm sao thì thöôøng baét maét mình nhìn caûnh-saéc phaûi sao cho hôïp nhö theá.
Ngöôøi vui thì caûnh cuõng vui,
Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø.
Chaúng nhöõng vaäy thoâi, caùi quaù-khöù laãn caùi kinh-nghieäm naèm trong trí-oùc ta laïi "höôùng-daãn" con maét chuùng ta ghi nhaän sao cho ñuùng khuoân-maãu maø töï ta ñaõ ñònh saün. Caùi khuoân-maãu ñoù ta goïi laø thaønh-kieán, laø in trí nhö vaäy. Ñeå roài, ngöôøi naøy theo kinh-nghieäm coù khuoân-maãu:
Troâng maët maø baét hình dong
Con lôïn coù beùo thì loøng môùi ngon.
Ngöôøi kia laïi theo kinh-nghieäm coù khuoân-maãu ngöôïc laïi.
Xanh voû ñoû loøng
Moät vaøi khuoân-maãu, thaønh-kieán nhö sau:
Ngöôøi Phaùp coù caâu: Tel peøre, tel fils (cha naøo con naáy). Ngöôøi Vieät mình coù caâu
Con vua roài laïi laøm vua
Con nhaø thaày chuøa laïi queùt laù ña
Ngöôøi Phaùp cuõng coù caâu ngöôïc laïi: A peøre avare fils prodigue (cha haø-tieän con hoang-phí). Ta cuõng coù caâu: cha daïy hoïc, con ñoát saùch.
Nhö vaäy, thaønh-kieán thöôøng ñaõ khieán söï nhaän-ñònh cuûa ta giaûm chính-xaùc ít nhaát laø naêm möôi phaàn traêm.
Khi Chuùa Jeâsus taïi theá, Ngaøi cuõng bò ngöôøi ñöông thôøi coù thaønh-kieán veà Ngaøi. Ngaøi ôû Na-xa-reùt, moät thaønh-phoá nhoû beù taàm-thöôøng. Laøm sao Ngaøi coù theå laø Ñaáng Cöùu-theá ñöôïc. Thaønh-kieán baûo raèng: "Haù coù ñieàu gì toát ra töø Na-xa-reùt sao?" (Giaêng 1:46). Theo phaàn xaùc, Ngaøi laø con cuûa ngöôøi thôï moäc taàm-thöôøng, coù meï laø coâ Ma-ri, moät thoân-nöõ hieàn-hoøa. Anh em vôùi Ngaøi laø Gia-cô, Gioâ-seùp, Si-moân, Giu-ñe (Ma-thi-ô 13:55). Coù gì ñaëc-bieät ñaâu maø daùm xöng laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, ñoøi laøm Ñaáng Cöùu-theá. "Hoï beøn vì côù Ngaøi maø vaáp-phaïm" (Ma-thi-ô 13:57).
Cô-ñoác giaùo ñeán Vieät-Nam bôûi caùc nhaø truyeàn-giaùo AÂu-Myõ laø mình coù thaønh-kieán ngay Cô-ñoác giaùo thuoäc veà Taây Phöông, khoâng hieäp vôùi tinh-thaàn Ñoâng Phöông. Roài bôûi maøu-saéc chính-trò ñöông thôøi, ngöôøi daân Vieät haäm-höïc thaønh-kieán: "Ñaïo ñi tröôùc, laáy nöôùc theo sau". Sau thaùng 4, 1975. Moät soá lôùn ngöôøi Vieät tò-naïn taïi Myõ ñöôïc caùc Hoäi-Thaùnh ñöùng ra baûo-trôï. Moät soá lôùn ñoàng-baøo ta coù cô-hoäi tìm-hieåu veà Cô-ñoác giaùo vaø ñaõ quyeát-ñònh tin-nhaän Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa cuûa mình. Toâi bieát moät soá trong quí-vò ñaõ phaûi chaáp-nhaän thaønh-kieán cuûa "ñoàng ñaïo" tröôùc ñaây pheâ-phaùn laø keû "theo thôøi hoaëc phaûn-boäi". Coù vò tu-só ñaõ vieát baøi ñaêng baùo khinh-mieät nhöõng ngöôøi "ñoåi ñaïo". Naøo laø "haùu aên cuûa laï", naøo laø "tö tình vôùi coâ haøng xoùm myõ-mieàu". Hoaëc nheï-nhaøng hôn thì coi söï "ñoåi ñaïo" ñoù chaúng qua laø haønh-ñoäng "ñaùp leã", traû ôn ngöôøi aân-nhaân. Thaät söï, hoï ñaâu coù taàm-thöôøng nhö vò tu-só kia ñaõ bò thaønh-kieán chi-phoái nhaän-ñònh. Hoï ñaõ tìm ra chaân-lyù; hoï ñaõ tìm ra söï cöùu-roãi chaéc-chaén maø töø tröôùc tôùi giôø hoï chöa coù cô-hoäi. Hoï ñaõ phaán-ñaáu vôùi tö-töôûng coá-chaáp, vôùi leà-thoùi raøng-buoäc, ñeå ñi ñeán moät quyeát-ñònh döùt-khoaùt - Quay loøng mình veà Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaët nieàm tin vaøo Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñeå höôûng ñöôïc söï cöùu-roãi troïn-veïn bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, qua Chuùa Cöùu-theá Jeâsus. Coù ngöôøi sau khi tin-nhaän Chuùa, hoï kinh-nghieäm tieán-trình "töø toái-taêm qua saùng-laùng, töø quyeàn-löïc cuûa quæ Sa-tan maø ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 26:18). Hoï ñaõ höôûng "ñuû moïi thöù phöôùc thieâng-lieâng töø caùc nôi treân trôøi" (EÂ-pheâ-soâ 1:3) thì ñaõ hoái-tieác mình tin-nhaän Chuùa Jeâsus quaù treã.
Kính thöa Quí vò. Mong Quí vò gaït boû moïi thaønh-kieán veà Chuùa Jeâsus, vôùi Cô-ñoác giaùo vaø vôùi caû Cô-ñoác nhaân haàu tìm ñöôïc chaân-lyù vaø söï cöùu-roãi thaät söï trong Cöùu Chuùa Jeâsus Christ.
Hôõi Cô-ñoác nhaân. Chuùng ta nghieâm-chænh thi-haønh meänh-leänh cuûa Chuùa Jeâsus: "Haõy ñi khaép theá-gian, giaûng Tin-Laønh cho moïi ngöôøi" (Maùc 16:15). Haõy "laøm chöùng veà Ta" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 1:8). Chuùng ta gaëp phaûi nhieàu ngöôøi choáng-ñoái maõnh-lieät. Ñöøng thaønh-kieán hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng theå ñeán vôùi Chuùa. Thaùnh Phao-loâ ñaõ ñaàu-phuïc Chuùa thì moïi keû choáng-ñoái ñeàu coù theå ñaàu-phuïc Chuùa. Chuùng ta gaëp nhöõng ngöôøi toäi-loãi, xaáu-xa, gian-aùc v.v. Ñöøng in trí hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng theå ñeán vôùi Chuùa. Kìa, ngöôøi thaâu-thueá, ngöôøi ñaøn baø xaáu-neát, vaø caû keû cöôùp nöõa cuõng ñaõ ñeán vôùi Chuùa (Lu-ca 19:1-10; Giaêng 4:7-47; Lu-ca 7:36-48; 23:39). Chuùng ta gaëp ngöôøi ñaïo-ñöùc tu-haønh, coù chöùc-phaän trong toân-giaùo hoï ñang phuïc-vuï. Ñöøng in trí hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng theå thay ñoåi nieàm tin. Sau khi coäng-saûn naém quyeàn caû mieàn Nam Vieät-Nam, moät soá nhaø laõnh-ñaïo toân-giaùo bò toáng giam. OÂng Ñaïo Döøa ñaõ tin-nhaän Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa khi nghe moät vò muïc-sö bò giam chung trong nguïc thaát giaûng-giaûi veà söï cöùu-roãi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ.
Trong muïc-ñích cöùu ngöôøi, chuùng ta khoâng theå ñeå moät thaønh-kieán naøo loâi-keùo chuùng ta ra khoûi traùch-nhieäm ñem ngöôøi hö-maát ñang ñoái dieän vôùi mình ñeán söï cöùu-roãi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ.