Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
60. Nghi Ngôø
ÔÛ ñôøi naøo ai hoïc ñöôïc chöõ ngôø neân phaûi coù thaùi-ñoä nghi. Thaùi-ñoä chôø xem (wait and see) laø haønh-ñoäng caån-troïng, khoân-ngoan, deø-daët. Nghi-ngôø cuõng laø haønh-ñoäng khoå taâm khoå trí. Muoán tin raèng theá maø khoâng daùm tin, "nöûa tin raèng ñuùng, nöûa ngôø raèng khoâng". Muoán cho laø chaéc maø khoâng daùm chaéc. Phaûi ñaët ra giaû-thieát, roài tìm nghieäm-chöùng, vaø chôø thôøi-gian traû lôøi. Ñeán khi naém vöõng ñöôïc söï-kieän, caùi ngôø ñaõ heát, caùi nghi khoâng coøn thì laém khi cô-hoäi ñaõ qua, dòp-tieän ñaõ maát. Ta laïi hoái-tieác, töï traùch sao laïi ña nghi.
Nhöng giöõa xaõ-hoäi chaân-giaû laãn-loän, thöïc chaát toài-teä ñeàu ñöôïc maøu-meø hoùa. Ngaønh quaûng-caùo ñang laø ngaønh phaùt-trieån baäc nhaát trong thöông-tröôøng vaø cô-quan tuyeân-truyeàn vaãn ñaéc duïng trong chính-tröôøng. Thì sao khoâng nghi vaø laïi caøng nghi khi coù ñöôïc kinh-nghieäm moät laàn tin laàm. Con chim bò cung thaáy caây cong cuõng sôï. Ñaïp voû döa thaáy voû döøa cuõng traùnh. Vaø nhieàu luùc ta laïi hoái-tieác töï-traùch sao laïi nghi oan.
Naøo ñaõ heát ñaâu, ta laïi nghi-ngôø caû chính ta nöõa. Toâi nhaéc laïi lôøi cuûa nhaø thoâng-thaùi J. Michel: Khoân-ngoan chính laø bieát nghi-ngôø söï khoân-ngoan cuûa mình. Vua Sa-loâ-moân daïy raèng: "Chôù nöông-caäy nôi söï thoâng-saùng cuûa con" (Chaâm-ngoân 3:5). Nhö vaäy, toâi hình-dung con ngöôøi bò bao-vaây baèng nhöõng daáu hoûi (?) lôùn nhoû trong suoát cuoäc soáng.
Nghi laø ñaët daáu hoûi vôùi vaán-ñeà. Nghi noäi-taïi, ta aâm-thaàm loøng hoûi loøng. Nghi ngoaïi-taïi ta coá hoûi cho ra leõ. Theo vaên-phaïm, sau moãi caâu nghi-vaán phaûi coù moät daáu hoûi (?) Daân noùi tieáng Spanish laïi caån-thaän ñaët hai daáu hoûi trong caâu nghi-vaán. Moät daáu hoûi ngöôïc ôû ñaàu caâu (¿) vaø moät daáu hoûi ôû cuoái caâu. Thí-duï: ¿Ha Oi do Tas Buenas Nuevas? (Baïn ñaõ nghe veà Tin-Laønh chöa?) Khoâng bieát hoï coù thaéc-maéc hôn caùc daân-toäc khaùc khoâng maø phaûi duøng ñeán hai daáu hoûi.
Daáu hoûi (?). Toâi khoâng bieát coù nhaø ngöõ hoïc naøo noùi veà xuaát-xöù cuûa noù. Nhöng nhìn vaøo daáu hoûi, sao toâi thaáy noù phuø-hieäp vôùi caâu chuyeän ñöôïc ghi trong saùch Saùng-theá kyù 3:1-5 nhö vaày: "Vaû, trong caùc loaøi thuù ñoàng maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm neân, coù con raén laø gioáng quæ-quyeät hôn heát. Raén noùi cuøng ngöôøi nöõ raèng: Maø chi! Ñöùc Chuùa Trôøi haù coù phaùn daën caùc ngöôi khoâng ñöôïc pheùp aên caùc traùi caây trong vöôøn sao? Ngöôøi nöõ ñaùp raèng: Chuùng ta ñöôïc aên caùc traùi caây trong vöôøn, song veà phaàn traùi cuûa caây moïc giöõa vöôøn, Ñöùc Chuùa Trôøi coù phaùn-daën raèng: Hai ngöôi chaúng neân aên ñeán vaø cuõng chaúng neân ñaù ñoäng ñeán, e khi hai ngöôi phaûi cheát chaêng. Raén beøn noùi vôùi ngöôøi nöõ raèng: Hai ngöôi chaúng cheát ñaâu; nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi bieát raèng heã ngaøy naøo hai ngöôi aên traùi caây ñoù, maét mình môû ra, seõ nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc". Caùi nghi-ngôø ñaàu tieân cuûa con ngöôøi laø nghi-ngôø loøng yeâu-thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi mình, maø chính ma-quæ ñaõ gieo söï nghi-ngôø ñoù vaøo ngöôøi. Theá thì, toâi töôûng-töôïng ra caùi daáu hoûi to lôùn nhaát ñaõ xuaát-hieän trong traàn-theá ngay taïi vöôøn EÂ-ñen xa xöa. Con raén laø caùi daáu cong, vaø caùi ñaàu baø EÂ-va laø caùi daáu chaám (?).
Sau khi toå-phuï chuùng ta coù quyeát-ñònh trong nghi-ngôø. Traùi maïng lònh Ñöùc Chuùa Trôøi, aên traùi caám. Hoï khoâng ngôø ñeán moät keát-quaû maø ma-quæ khoâng tieát-loä. "Maét hai ngöôøi ñöôïc môû ra" nhöng khoâng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, maø chæ "bieát raèng mình loûa-loà" (Saùng-theá kyù 3:7).
Hieän nay, chính ma-quæ laø "Vua caàm quyeàn choán khoâng trung, töùc laø thaàn hieän ñang haønh-ñoäng trong caùc con baïn-nghòch" (EÂ-pheâ-soâ 2:2). Neân chuùng ta soáng trong nghi-ngôø laø leõ ñöông nhieân. Chæ coù "keû ngu doát tin heát moïi lôøi" (Chaâm-ngoân 14:15).
Chuùng ta coù theå nghi-ngôø mình, nghi-ngôø ngöôøi, nghi-ngôø söï-kieän, nghi-ngôø lyù-leõ. Nhöng chuùng ta khoâng theå nghi-ngôø Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu-thöông (I Giaêng 4:8). Vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi chaân-thaät, coù lôøi chaân-thaät (Phuïc-truyeàn luaät-leä kyù 32:4; II Coâ-rinh-toâ 6:7). Vaø neáu chuùng ta nghi-ngôø caû Ñöùc Chuùa Trôøi, thì thaät toäi-nghieäp, vì chuùng ta khoâng coøn ñoái-töôïng naøo vöõng-chaéc ñeå cho nieàm tin cuûa chuùng ta.
Neáu chuùng ta ñaõ ñaët nieàm tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, thì laøm sao chuùng ta coù theå nghi-ngôø chöông-trình cöùu-roãi loaøi ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, maø khoâng thöøa-nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laøm Cöùu Chuùa cuûa mình, nhö loøng tin chaéc cuûa thaùnh Phao-loâ vaø cuûa haøng trieäu-trieäu Cô-ñoác nhaân treân theá-giôùi tuyeân-boá raèng: "Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñeán trong theá-gian ñeå cöùu-vôùt ngöôøi coù toäi, aáy laø lôøi chaéc-chaén, ñaùng ñem loøng tin troïn-veïn maø nhaän laáy" (I Ti-moâ-theâ 1:15).
Chuùng ta coù theå nghi-ngôø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø haønh-ñoäng trong quyeát-ñònh nghi-ngôø. Töø-choái khoâng nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa. Haønh-ñoäng naøy seõ cho chuùng ta moät keát-quaû chaéc-chaén, maø lôøi Kinh-Thaùnh ñaõ khaúng-ñònh: "Ai tin Con (Chuùa Jeâsus), thì ñöôïc söï soáng ñôøi-ñôøi; ai khoâng chòu tin Con, thì chaúng thaáy söï soáng ñaâu, nhöng côn thaïnh-noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ôû treân ngöôøi ñoù" (Giaêng 3:36). Haäu-quaû: "côn thaïnh-noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ôû treân ngöôøi" choái-boû Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa cuûa mình, chuùng ta khoâng theå nghi-ngôø ñöôïc.
Hôõi Cô-ñoác nhaân. Chuùng ta ñaët nieàm tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Laém luùc hoaøn-caûnh haõi-huøng laøm cho chuùng ta nghi-ngôø Chuùa nhö Phi-e-rô, ñeå ñöôïc nghe Chuùa maéng yeâu: "Hôõi ngöôøi ít ñöùc-tin, sao ngöôi hoà-nghi laøm vaäy" (Ma-thi-ô 14:31). Laém luùc chuùng ta thaáy nhu-caàu trong coâng-vieäc Nhaø Chuùa. Chuùng ta thaønh-taâm keâu-caàu vôùi Ngaøi. Ngaøi traû lôøi nhö lôøi Ngaøi phaùn: "Ta seõ toû cho ngöôi nhöõng vieäc lôùn vaø khoù, laø nhöõng vieäc ngöôi chöa töøng bieát" (Gieâ-reâ-mi 33:3). Chuùng ta laïi daïi-doät nghi-ngôø thöa vôùi Chuùa raèng: "Coù theå kieám baùnh ñaâu ñöôïc trong ñoàng vaéng naøy cho chuùng aên no ö?" (Maùc 8:4). Bieát bao laàn chính söï nghi-ngôø cuûa chuùng ta ñaõ haïn-cheá quyeàn-naêng Ngaøi thi-thoá treân ñôøi soáng chuùng ta.
Hôõi Cô-ñoác nhaân. Ñoái vôùi Chuùa cuûa chuùng ta, chuùng ta khoâng theå nghi-ngôø. Chæ coù TIN vaø VAÂNG-LÔØI.