Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
59. Taåy Naõo
Taåy naõo khoâng phaûi laø phöông-caùch chöõa-trò beänh taâm-trí hay naõo-boä trong ñòa-haït y-teá. Maø laø phöông-caùch cuûa caùc nöôùc coäng-saûn aùp-duïng ñeå khai-thaùc tuø-binh trong ñòa-haït chính-trò.
Nga laø nöôùc ñaàu tieân aùp duïng phöông-phaùp taåy naõo ñoái vôùi tuø-binh. Vaøo naêm 1957, Hoa-kyø ñaõ thaû hai giaùn-ñieäp goác ngöôøi Baïch Nga. Hai giaùn-ñieäp gaïo-coäi naøy ñaõ ñöôïc huaán-luyeän kyõ-caøng vaø coù nieàm tin vöõng-chaéc veà chính-nghóa maø hoï ñang phuïc-vuï cho quoác gia hoï. Theá maø sau khi bò baét, hoï ñaõ khai vaø giuùp chính quyeàn Nga baét theâm gaàn 1,500 ngöôøi ñang hoaït-ñoäng taïi Nga. Cuoái naêm 1957, chính quyeàn Nga ñaõ ñem hoï giôùi-thieäu trong moät cuoäc hoïp baùo, coù caû kyù-giaû Myõ tham-döï. Hai ñieäp vieân raát khoûe-maïnh, khoâng coù daáu-hieäu gì hoï bò haønh-haï, tra-taán. Hoï ñaõ thuù-nhaän "toäi-traïng" cuûa hoï vôùi caû "toäi-traïng töôûng-töôïng" moät caùch töï-nguyeän. Hoï ñaõ ñöùng haún veà phía keû thuø phaûn-boäi toå-quoác moät caùch coâng-khai. Khoâng ai coù theå ngôø ñöôïc. Laøm sao Nga coù theå thaønh-coâng, khieán keû thuø hoan-hæ nhìn nhaän toäi-traïng?
Trong cuoäc chieán tranh taïi Trieàu-tieân, phi-coâng Myõ Jeo Danforth ñaõ bò coäng-saûn Baéc Haøn baét laøm tuø-binh. Sau moät thôøi-gian ngaén, tuø binh Myõ ñaõ leân ñaøi phaùt-thanh keát-aùn chính-phuû Myõ ñaõ duøng voõ-khí vi-truøng taïi Baéc-Haøn. Anh ñaõ töï nhaän ñaõ laùi phi-cô thaû nhöõng traùi bom vi-truøng gheâ-tôûm aáy. Joe Danforth ñaõ bò coäng-saûn taåy naõo. Anh ñaõ trôû thaønh moät teân muùa roái, tuaân-haønh nhö maùy-moùc trong baøn tay ñieàu-khieån ma-quaùi cuûa coäng-saûn.
Coù ngöôøi cho raèng coäng-saûn ñaõ xöû-duïng hoùa-chaát Penthotal, ñem chích naøo naïn nhaân moät phaân-löôïng vöøa phaûi. Naïn nhaân seõ rôi vaøo tình-traïng meâ-maån, khoâng töï-chuû ñeå roài ñöôïc nhoài soï nhöõng caûm-nghó caàn-thieát haàu traû-lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi cuûa ngöôøi xung-quanh. Nhöng khoâng coøn yù-thöùc ñöôïc lôøi noùi cuûa mình.
Coù ngöôøi laïi cho raèng coäng-saûn ñaõ aùp-duïng nhieàu phöông-caùch raát khoa-hoïc taùc-duïng maïnh-meõ ñeán taâm-trí, khieán cho naïn-nhaân khuûng-hoaûng tinh-thaàn traàm-troïng, taâm-trí baát-an hoaøn-toaøn, cho ñeán khi naïn-nhaân phaûi níu laáy keû thuø nhö laø vò cöùu-tinh, xem keû thuø nhö laø vò aân-nhaân vaø tuaân theo leänh keû thuø caùch töï-nguyeän. Toâi chæ bieát sô qua nhö vaäy. Nhöng bieát chaéc raèng caát boû ñieàu xaùc-tín nôi con ngöôøi khoâng phaûi laø deã.
Nhöng tröôøng-hôïp Phao-loâ bò taåy naõo thì thaät vöôït quaù söï suy-töôûng cuûa chuùng ta. Kinh-Thaùnh cheùp: "Baáy giôø Sau-lô (Phao-loâ) chæ haèng ngaêm-ñe vaø cheùm gieát moân-ñoà cuûa Chuùa khoâng thoâi, ñeán cuøng thaày caû thöôïng-phaåm, xin ngöôøi  nhöõng böùc thö ñeå gôûi cho caùc nhaø hoäi thaønh Ña-maùch, haàu cho heã gaëp ngöôøi naøo thuoäc veà ñaïo, baát kyø ñôøn oâng, ñôøn baø, thì troùi giaûi veà thaønh Gieâ-ru-sa-lem" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 9:1-3). Nhöng roài, oâng ñaõ gaëp Chuùa treân ñöôøng ñi baùch-haïi caùc moân-ñoà cuûa Chuùa. OÂng thuaät laïi cuoäc gaëp-gôõ Chuùa nhö vaày: "Toâi nghe tieáng phaùn cuøng toâi raèng: Hôõi Sau-lô, Sau-lô, sao ngöôi baét-bôù ta? Ngöôi ñaõ ñaù ñeán ghim nhoïn thì laø khoù chòu cho ngöôi vaäy. Toâi thöa raèng: Laïy Chuùa, Chuùa laø ai? Chuùa ñaùp raèng: Ta laø Jeâsus maø ngöôi ñöông baét-bôù. Song haõy chôø daäy, vaø ñöùng leân, vì ta ñaõ hieän ra cho ngöôi ñeå laäp ngöôi laøm chöùc-vieäc vaø laøm chöùng veà nhöõng vieäc ngöôi ñaõ thaáy, cuøng nhöõng vieäc ta seõ hieän ñeán maùch cho ngöôi. Ta seõ baûo-hoä ngöôi khoûi daân naøy vaø daân ngoaïi laø nôi ta sai ngöôi ñeán, ñaëng môû maét hoï, haàu cho hoï töø toái-taêm qua saùng-laùng, töø quyeàn-löïc cuûa quæ Sa-tan maø ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø cho hoï bôûi ñöùc-tin nôi ta ñöôïc söï tha toäi, cuøng phaàn gia-taøi vôùi caùc thaùnh-ñoà" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 26:14-18). Chæ trong khoaûnh-khaéc, Phao-loâ ñaõ ñöôïc taåy naõo, oâng ñöôïc taåy heát thaønh-kieán, muïc-ñích vaø caû lyù-töôûng nöõa.
Taåy heát thaønh-kieán ñaõ khieán oâng "duøng moïi caùch-theá maø choáng laïi danh Jeâsus".
Taåy heát muïc-ñích ñaõ khieán oâng "boû tuø nhieàu thaùnh-ñoà ..., haø hieáp hoï, ñeå baét hoï noùi phaïm thöôïng".
Taåy heát lyù-töôûng "soát-saéng veà Ñöùc Chuùa Trôøi" theo caùch chuû-quan toân-giaùo (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 26:9-11; 22:3).
Noùi toùm laïi, Phao-loâ ñaõ ñöôïc taåy saïch moïi thöù "ngu-muoäi luùc chöa tin" (I Ti-moâ-theâ 1:13). Ñeå roài, sau ñoù, oâng thöïc-söï "töø toái-taêm qua saùng-laùng, töø quyeàn-löïc cuûa quæ Sa-tan maø ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi", baét ñaàu moät taâm-trí môùi, moät cuoäc ñôøi môùi vôùi moät nhaân sinh-quan môùi "Vì Ñaáng Christ laø söï soáng cuûa toâi" (Phi-líp 1:21).
Khoâng cöù gì Phao-loâ, haøng trieäu-trieäu ngöôøi keá-tieáp Phao-loâ ñaõ ñöôïc taåy naõo "bôûi söï röûa veà söï laïi sanh vaø söï ñoåi môùi cuûa Ñöùc Thaùnh-Linh maø Ngaøi ñaõ raûi ra treân chuùng ta caùch dö-daät bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Cöùu Chuùa chuùng ta" (Tít 3:5-6).
Kính mong Quí vò coù lôøi caàu-nguyeän nhö vua Ña-vít raèng: "Caàu Chuùa haõy röûa toâi, thì toâi seõ neân traéng hôn tuyeát ... Ñöùc Chuùa Trôøi oâi! Xin haõy döïng neân trong toâi moät loøng trong saïch, vaø laøm môùi laïi trong toâi moät thaàn-linh ngay-thaúng" (Thi-thieân 51:7,10). Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù moät phöông-caùch taåy-saïch chuùng ta nhö lôøi Kinh-Thaùnh xaùc quyeát: "Ñaáng yeâu-thöông chuùng ta (Cöùu Chuùa Jeâsus) ñaõ laáy huyeát mình röûa saïch toäi-loãi chuùng ta, vaø laøm cho chuùng ta neân nöôùc Ngaøi, neân thaày teá-leã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha Ngaøi, ñaùng ñöôïc söï vinh-hieån vaø quyeàn-naêng ñôøi-ñôøi voâ-cuøng" (Khaûi-huyeàn 1:6).
Ngaøi chaúng nhöõng taåy naõo, Ngaøi coøn taåy loøng, taåy heát toäi-loãi cuûa chuùng ta vaø khieán chuùng ta trôû neân con caùi Ngaøi. Môøi Quí vò haõy ñeå cho Ngaøi "taåy".