Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
57. Beänh Hoaïn Taâm Trí
Caùc nhaø beänh-lyù hoïc cho bieát khoaûng 65% beänh nhaân maéc beänh taâm-trí. Giaùo-sö George Dumas chuyeân veà beänh-lyù caân-naõo cho bieát khoâng coù ngöôøi naøo taâm-trí bình-thöôøng. Nghóa laø khoâng coù ngöôøi naøo hoaøn-toaøn quaân-bình veà caân-naõo. Nghóa laø ai cuõng coù beänh taâm-trí caû.
Laøm sao taâm trí khoâng beänh-hoaïn ñöôïc?
Ngaøy nay, aûnh-höôûng maùy-moùc ñaõ traøn-ngaäp vaøo ñôøi soáng vaät-chaát vaø tinh-thaàn cuûa con ngöôøi. Tröôùc ñaây maùy-moùc döôøng nhö chæ ñeå phuïng-söï con ngöôøi. Con ngöôøi caûm thaáy nhôø maùy-moùc maø ñôøi soáng tieän-nghi hôn. Nhöng baây giôø, vôùi ñaø phaùt-trieån quaù mau leï veà maùy-moùc haàu heát trong caùc ñòa haït. Con ngöôøi trôû neân lieân-heä vôùi maùy-moùc, eùp caùc sanh-hoaït cuûa mình vaøo maùy-moùc, ñeå roài, töï-nhieân söï suy-töôûng cuûa mình cuõng maùy-moùc luoân.
Naêm 1848,  Marx - cha ñeû cuûa heä-thoáng saûn-xuaát vaø tö-töôûng maùy-moùc. 69 naêm sau, thuyeát cuûa Marx ñaõ nhaäp-theå trong con ngöôøi Leùnine, keû chuû-tröông: tö-töôûng cuûa con ngöôøi chæ laø phaûn-aûnh cuûa lieân-quan saûn-xuaát, ngöôøi bieán thaønh phaàn-töû cuûa cheá-ñoä maùy-moùc, ngöôøi ñoàng-hoùa vôùi maùy-moùc. Neân giaù-trò con ngöôøi khoâng phaûi laø nhaân-tính maø laø khaû-naêng saûn-xuaát. Theá laø taâm-trí beänh-hoaïn.
Khoa-hoïc - hai chöõ maàu-nhieäm, vaïn-naêng, ñaõ cung-caáp cho con ngöôøi nhieàu phöông-tieän ñeå thoûa-maõn nhu-caàu caùch deã-daøng. Khoa-hoïc ñaõ khaùm-phaù ñöôïc phaàn naøo huyeàn-bí cuûa Hoùa-Coâng. Trong tam-taøi: Thieân, ñòa, nhaân. Thieân döôøng nhö bò phuû-nhaän. Ñòa döôøng nhö ñaõ bò chinh-phuïc. Nhaân - con ngöôøi döôøng nhö ñang laø "oâng trôøi vaïn-naêng". Theá laø taâm-trí beänh-hoaïn roài.
Quaû bom nguyeân-töû ñaàu tieân ñaõ ñöôïc thaû xuoáng thaønh-phoá Hiroshima vaøo luùc 8 giôø 17 phuùt ngaøy 6 thaùng 8 naêm 1945. Vaø quaû thöù hai ñöôïc thaû xuoáng thaønh phoá Nagasaky luùc 11 giôø 2 phuùt ngaøy 9 thaùng 8 naêm 1945 ñaõ taùc haïi naëng-neà khieán caû theá-giôùi kinh-hoaøng. Theá maø, ngaøy nay, hai quaû bom nguyeân-töû ñaõ thaû xuoáng nöôùc Nhöït tröôùc ñaây ñöôïc coi nhö loaïi "phaùo teùp" so vôùi caùc vuõ-khí hieän-ñaïi trong tay caùc cöôøng quoác, maø ngay nhöõng nhaø saûn-xuaát cuõng khoâng theå töôûng-töôïng noåi söùc taøn-phaù khuûng-khieáp cuûa noù. Caû nhaân-loaïi luoân-luoân bò ñe doïa nhö caùi göôm Damocles thöôøng treo treân coå vôùi sôïi chæ maønh. Theá laø taâm-trí beänh-hoaïn.
Thôøi-ñaïi chuùng ta soáng laïi laø thôøi-ñaïi tieáng ñoäng. Ngoaøi tieáng ñoäng cuûa ñoäng-cô, cuûa cô-khí, caùc nöôùc ñang coù chieán-tranh laïi ñöôïc khua-ñoäng baèng tieáng bom, tieáng ñaïi-baùc, tieáng giaày ñinh nghieán treân ñöôøng phoá, tieáng goõ cöûa thoâi-thuùc trong ñeâm khuya nghe ñeán rôïn ngöôøi. Caùc nöôùc thònh-vöôïng kinh-teá, coù chuùt töï-do, hoøa-bình thì taâm-trí con ngöôøi laïi ñöôïc khua-ñoäng bôûi nhöõng aâm-thanh quaûng-caùo, laøm daáy leân loøng ham-muoán con ngöôøi ñeán cao-ñoä. Con ngöôøi caûm thaáy ngaøy caøng thieáu-thoán. Taâm-trí caøng ngaøy caøng bò thoâi-thuùc tìm-kieám nhöõng nhu-caàu môùi. Taïi Hoa-kyø, caùc nhaø xaõ-hoäi hoïc nhaän thaáy tröôùc ñaây 100 naêm, ngöôøi ta chæ "muoán" 72 thöù, trong ñoù coù 16 thöù caàn-thieát. Ngaøy nay ngöôøi ta muoán ñeán 484 thöù, trong ñoù coù 92 thöù caàn-thieát. Roài ngay ñeán aâm-nhaïc, thöù aâm-thanh laøm cho taâm-trí thoaûi-maùi cuõng trôû neân khích-ñoäng. Nghe "nhaïc" maø baép thòt cöù giaät lieân-hoài theo tieáng "ñoäng nhaïc". Theá laø taâm-trí beänh-hoaïn.
Taâm-trí beänh-hoaïn neân chuùng ta soáng trong ích-kyû, kieâu-caêng, hoang-mang, baán-loaïn, baát-hoøa, lo-aâu, ham-muoán vaø theøm khaùt ñöôïc vui trong nieàm vui dô-baån.
Ngaøy nay khoa trò-lieäu taâm-trí thaät nhieàu. Thuoác an-thaàn cuõng ñöôïc nhieàu ngöôøi chieáu-coá. Nhöng taát caû döôøng nhö chæ coù tính-caùch traán-an hay xoa-dòu maø thoâi.
Ñôøi Minh-Trò thöù 32, taïi Nhaät-Baûn, nhaø sö Cöông-Ñieàn ñaõ ñöa ra phöông-phaùp tónh-toïa ñeå laøm cho taâm-trí ñöôïc yeân-tónh. Phöông-phaùp tónh-toïa goàm hai phaàn chính: Ngoài tö-theá ngay chính vaø hoâ-haáp ñieàu-hoøa. Yeáu ñieåm cuûa tónh-toïa phaùp laø giöõ "trong loøng bình-hoøa". Cho neân khi tónh-toïa khoâng ñöôïc lo gì, khoâng ñöôïc caàu söï gì, ñöøng ñeå tai nghe tieáng gì, tuyeät haún vôùi ngoaïi giôùi ñeå cho loøng troáng khoâng, taâm phaúng-laëng. Buoåi tröa hay buoåi toái ngoài tónh-toïa ñoä 30 phuùt. Toâi khoâng bieát 30 phuùt tuyeät haún vôùi ngoaïi giôùi, tónh-toïa taâm coù bình-hoøa khoâng? Coøn laïi 23 giôø 30 phuùt tieáp-xuùc vôùi ngoaïi giôùi thì sao?
Nhaø vaên John Irving cuûa Myõ ñaõ vieát treân U.S. News and World Report raèng: Theo yù-kieán cuûa toâi, khoâng coù söï an-taâm trong cuoäc soáng. Chính ñôøi soáng cuûa toâi ñaõ chöùng-toû ñieàu ñoù. Söï bình-an trong taâm-trí coù theå coù treân ñaát khi ñaët nieàm tin vaøo ñôøi sau. Toâi khoâng laï khi thaáy nhieàu ngöôøi naém vöõng nieàm tin. Vaø toâi bieát roõ raèng chæ coù nhöõng ngöôøi coù nieàm tin vöõng-chaéc thì taâm-trí môùi caûm thaáy bình-hoøa vaø an-toaøn.
Toâi khoâng bieát trong nieàm tin cuûa quí vò, taâm-trí quí vò theá naøo? Nhöng trong nieàm tin cuûa Cô-ñoác nhaân, chuùng toâi coù lôøi höùa trong Kinh-Thaùnh: "Ngöôøi naøo ñeå trí mình nöông-döïa nôi Ngaøi, thì Ngaøi seõ gìn-giöõ ngöôøi trong söï bình-yeân troïn-veïn, vì ngöôøi nhôø-caäy Ngaøi" (EÂ-sai 26:3). Chính Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn vôùi ngöôøi thuoäc veà Ngaøi: "Ta ñeå söï bình-an laïi cho caùc ngöôi, Ta ban söï bình-an ta cho caùc ngöôi; Ta cho caùc ngöôi söï bình-an chaúng phaûi nhö theá-gian cho. Loøng caùc ngöôi chôù boái-roái vaø ñöøng sôï-haõi" (Giaêng 14:27). Cho neân Cô-ñoác nhaân coù theå ñoàng thanh vôùi vua Ña-vít raèng: "Hôõi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, toâi seõ naèm vaø nguû bình-an; vì chæ moät mình Ngaøi laøm cho toâi ñöôïc yeân-oån" (Thi-thieân 4:8).
Môøi quí vò thöû ñaët nieàm tin vöõng chaéc cuûa mình vaøo Cöùu Chuùa Jeâsus xem sao.