Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa
Laï laém, coù nhöõng ngöôøi töï haøo veà "thoâng-minh": vöøa thaáy ngöôøi ta môû mieäng ñaõ bieát ngay ngöôøi ta muoán noùi gì; nghe vaøi lôøi ñaõ hieåu ngay yù ngöôøi ñang noùi. Phaàn ñoâng chuùng ta khoâng  thoâng-minh nhö vaäy neân coù khi nghe moät ngöôøi noùi - noùi daøi, noùi dai maø chaúng hieåu ngöôøi aáy noùi gì, thì taïi mình thieáu thoâng-minh, hoaëc taïi ngöôøi kia noùi dôû.
     Laï laém, coù nhöõng ngöôøi khoân-ngoan, noùi moät ñieàu, ngöôøi nghe muoán hieåu sao cuõng ñöôïc. Coù ngöôøi laïi thöøa khoân-ngoan, noùi moät ñaøng maø ngöôøi nghe hieåu moät neûo.
     Phaàn ñoâng chuùng ta, nhöõng con ngöôøi bình-thöôøng, caån-troïng raát sôï ngöôøi ta hieåu sai yù mình. Chuùng ta thöôøng nhaéc ngöôøi nghe veà moät vaán-ñeà quan-troïng: xin ñöøng hieåu laàm yù toâi. Ngöôøi Myõ khi noùi chuyeän thænh-thoaûng cheâm lôøi "du noâ hoaét ai min" - Anh hieåu yù toâi chöù.
     Nhöng neáu ai ñoù, vì lyù-do naøo ñoù, vì thaønh-kieán coá höõu, vì suy-luaän chuû-quan maø coá-tình hieåu sai yù ngöôøi noùi thì thaät tai-haïi, vaø caøng tai-haïi bieát bao neáu lôøi ñoù laø Kinh-thaùnh. Moät trong nhöõng hieåu sai tai-haïi laø hieåu sai veà söï cöùu-roãi trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ qua lôøi Kinh-thaùnh.
     Söï cöùu-roãi con ngöôøi ñeàu ñöôïc moïi toân-giaùo treân theá-gian ñeà-caäp ñeán. Toân-giaùo naøo cuøng ñöa ra phöông-caùch ñeå ñöôïc cöùu-roãi. Haàu heát caùc toân- giaùo ñeàu khoâng coù söï baûo-ñaûm chaéc-chaén veà söï cöùu-roãi, vì söï cöùu-roãi caên-cöù vaøo vieäc haønh ñaïo - tu thaân, tích ñöùc, giöõ-gìn giôùi-raên, laøm ñieàu toát laønh v.v. Vì côù ñoù maø ngöôøi haønh-ñaïo - löïc baát tuøng taâm,  töï caûm bieát "caû ñôøi laøm laønh, söï laønh khoâng ñuû; moät ngaøy laøm aùc, söï aùc coù dö" thì mong chi ñöôïc cöùu-roãi.
     Söï cöùu-roãi trong Cô-ñoác giaùo khoâng caên-cöù vaøo vieäc haønh ñaïo, nhöng caên-cöù vaøo chöông-trình cöùu-roãi loaøi ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc thaønh-toaøn trong Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ. Taát caû chaân-lyù veà söï cöùu-roãi naèm trong lôøi Chuùa Jeâsus phaùn: "Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu-thöông theá-gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi (Chuùa Jeâsus), haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö-maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi-ñôøi" (Giaêng 3:16). Söï cöùu-roãi chaéc-chaén ñoù ñaõ ñöôïc hoã-trôï, xaùc-quyeát baèng nhieàu caâu Kinh-thaùnh. Toâi xin ñôn cöû vaøi caâu: "Vaû, aáy laø nhôø ôn-suûng, bôûi ñöùc-tin maø anh em ñöôïc cöùu, ñieàu ñoù khoâng phaûi ñeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm ñaâu, haàu cho khoâng ai khoe mình; vì chuùng ta laø vieäc Ngaøi laøm ra, ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ ñeå laøm vieäc laønh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém-saün tröôùc cho chuùng ta laøm theo" (EÂ-pheâ-soâ 2:8-10). Ngöôøi tin Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa cuûa mình, ñöôïc taùi-sinh, "laø vieäc Ngaøi laøm ra, ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ". Cô-ñoác nhaân "trôû neân con-caùi Ñöùc Chuùa Trôøi" (Giaêng 1:12). Chaúng nhöõng vaäy thoâi, Cô-ñoác nhaân coøn ñöôïc "aán-chöùng baèng Ñöùc Thaùnh-Linh laø Ñaáng Chuùa ñaõ höùa, Ñaáng aáy laø cuûa caàm veà cô-nghieäp chuùng ta, cho ñeán kyø chuoäc laáy nhöõng keû maø Ngaøi ñaõ ñöôïc ñeå khen-ngôïi söï vinh-hieån Ngaøi" (EÂ-pheâ-soâ 1:13,14).
     Coù nhöõng Cô-ñoác nhaân soáng beâ-boái, khoâng laøm saùng danh Chuùa vaø chuùng ta suy-luaän nhöõng ngöôøi nhö vaäy seõ maát söï cöùu-roãi caên-cöù vaøo hai chöõ "hö-maát" trong lôøi Kinh-thaùnh sau ñaây: "Laém ngöôøi coù caùch aên-ôû nhö keû thuø-nghòch thaäp-töï giaù cuûa Ñaáng Christ. Söï cuoái cuøng cuûa hoï laø hö-maát; hoï laáy buïng mình laøm chuùa mình, vaø laáy söï xaáu-hoå cuûa mình laøm vinh-hieån, chæ tö-töoûng veà caùc vieäc theá-gian maø thoâi" (Phi-líp 3:18,19). "Hö-maát" maø Phao-loâ ñeà-caäp ôû ñaây laø "maát phaàn thöôûng. Coøn veà phaàn ngöôøi ñoù, seõ ñöôïc cöùu, song döôøng nhö qua löûa vaäy" (I Coâ-rinh-toâ 3:15). Cô-ñoác nhaân laø ngöôøi ñöôïc taùi-sinh, "Ngaøi ban cho quyeàn-pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi" (Giaêng 1:12). Giaû-duï, Cô-ñoác nhaân phaïm toäi, maát söï cöùu-roãi thì baét-buoäc Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi duøng "quyeàn-pheùp" laøm cho Cô-ñoác nhaân "trôû neân" con caùi cuûa Ma-quæ. Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaûi duøng quyeàn-löïc ñöa ngöôøi phaïm toäi töø "saùng-laùng" qua "toái-taêm", töø "Ñöùc Chuùa Trôøi" trao traû veà "quyeàn-löïc cuûa quyû Sa-tan" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 26:15). Nhö vaäy, ngöôøi voán laø "con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi" môùi coù theå maát söï cöùu-roãi. Caû Kinh-thaùnh, toâi khoâng tìm ra lôøi naøo haøm yù veà ñieàu naày. Tieác thay! moät soá ngöôøi ñaõ hieåu sai lôøi "khoâng ñöôïc höôûng nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi"  haøm yù maát söï cöùu-roãi (Ga-la-ti 5:21), "hö-maát". Neáu thaät söï  chaân-lyù lôøi Chuùa daïy: nhöõng "con ngöôøi bò loâi cuoán vaøo gian-daâm, oâ-ueá, truïy-laïc, thôø thaàn-töôïng, yeâu-thuaät, haän-thuø, tranh-chaáp, ganh-gheùt, giaän-döõ, khích-baùc, beø-phaùi, taø-giaùo, ghen-tò, say-söa, cheø-cheùn vaø nhöõng ñieàu töông-töï. Toâi caûnh-caùo anh em nhö toâi ñaõ noùi roài, ngöôøi laøm nhöõng vieäc aáy khoâng theå naøo laøm con daân cuûa Thöôïng-Ñeá", thì oâ-hoâ! taát caû Cô-ñoác nhaân ñeàu coù hi-voïng "hö-maát". Chuùa Jeâsus xaùc-quyeát veà söï cöùu-roãi Ngaøi ban cho ngöôøi tin-nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa nhö vaày: "Ta ban cho noù söï soáng ñôøi-ñôøi; noù chaúng cheát maát bao giôø, vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta. Cha ta Ñaáng lôùn hôn heát ñaõ cho ta chieân ñoù vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay Cha" (Giaêng 10:28-29). Thaät tai-haïi khi chuùng ta hieåu sai lôøi Chuùa. Söï cöùu-roãi cuûa Cô-ñoác nhaân laø chaéc-chaén. Cô-ñoác nhaân khoâng lo maát söï cöùu-roãi, Nhöng nhöõng ai mang danh laø Cô-ñoác nhaân maø chöa coù söï cöùu-roãi thì phaûi tin Chuùa ñuùng ñeå ñöôïc taùi-sanh haàu ñöôïc söï cöùu-roãi chaéc-chaén, an-taâm trong söï cöùu-roãi vaø truyeàn-baù söï cöùu-roãi cho moïi ngöôøi.