Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
54. Hieåu Sai
Dieãn ñaït tö-töôûng, yù-nghó cuûa mình caùch chính xaùc baèng lôøi noùi khoâng phaûi deã. Laém khi thieáu lôøi neân noùi khoâng troïn yù, nhieàu luùc duøng töø sai khieán lôøi noùi laïc yù. Coù khi cuøng moät töø maø ngöôøi mieàn Baéc hieåu khaùc ngöôøøi mieàn Nam.  Moät toaùn coâng-binh chöõa caàu, ngöôøi lính ñieàu chænh chieác khoan, hoûi ngöôøi trung-só ñang caàm taám hoïa ñoà:
- Khoan nheù trung-só?
- Khoan. Ngöôøi lính nhaán maùy khoan ngay. Ngöôøi trung-só heùt leân:
- Ñaõ baûo khoan, sao laïi khoan. Töø "khoan" ngöôøi trung-só noùi coù yù chôø chuùt, höôïm ñaõ, nhöng ngöôøi lính laïi hieåu khoan laø ... khoan.
     Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, chuùng ta hieåu sai vaø bò hieåu sai khoâng ít. Söï hieåu sai ñoâi khi khoâng phaûi duøng töø khoâng chính xaùc hay noùi caùch khoâng roõ-raøng. Noùi roõ vôùi loøng chaân thaønh nhöng vì hoaøn-caûnh maø coù yù-nghó sai. Sau böõa tieäc, chieác baùnh sinh-nhaät quaù lôùn, coøn hôn moät nöûa. Chuû nhaø caét moät mieáng baùnh trao cho anh baïn HO môùi qua, noùi caùch chaân tình: Baùnh ngon laém, caàm moät ít veà cho caùc chaùu. Anh baïn HO môùi qua caàm baùnh maø tuûi thaân. Noù khinh mình thaät, cuûa aên khoâng heát ñem cho con mình. Chuû nhaø caét moät mieáng baùnh trao cho ngöôøi baïn cuøng sôû, noùi caùch chaân tình: Baùnh ngon laém, caàm moät ít veà cho caùc chaùu. Ngöôøi baïn caàm baùnh thaàm vui, baïn mình toát thaät, luùc naøo cuõng nhôù ñeán con mình. Hieåu sai yù toát cuûa ngöôøi khaùc laø chuyeän thöôøng tình.
     Ñôøi soáng taän-tuïy haàu vieäc Chuùa cuûa Phao-loâ cuõng bò ngöôøi ta hieåu sai. Moät soá ngöôøøi thaáy Phao-loâ lo-laéng cho mình thì nghó raèng Phao-loâ muoán moi tieàn cuûa mình qua con ñöôøng ñaïo giaùo. Phao-loâ ñính chính: "Khoâng phaûi toâi tìm cuûa caûi anh em, beøn laø chính anh em vaäy" (II Coâ-rinh-toâ 12:14).
     Chính Chuùa Jeâsus cuõng bò daân chuùng ñoàng thôøi vôùi Ngaøi hieåu sai. Hoï töôûng Ngaøi ñeán theá-gian laø ñeå giaûi-cöùu hoï ra khoûi söï thoáng-trò cuûa ñeá-quoác La-maõ. Daân chuùng thôøi baáy giôø "coù yù eùp Ngaøi ñeå toân laøm vua" (Giaêng 6:15). Hoï ñaâu coù hieåu  raèng "Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ ñaõ ñeán trong theá-gian ñeå cöùu vôùt keû coù toäi" (I Ti-moâ-theâ 1:15). Ñöùc Chuùa Jeâsus minh xaùc muïc-ñích Ngaøi giaùng theá: "Con ngöôøi (Chuùa Jeâsus) ñaõ ñeán tìm vaø cöùu keû bò hö-maát" (Lu-ca 19:10).
     Sa-tan, "vua caàm quyeàn choán khoâng trung, töùc laø thaàn hieän ñöông haønh-ñoäng trong caùc con baïn nghòch" (EÂ-pheâ-soâ 2:2). Sa-tan vaø ma-quæ ñang coá gaéng laøm cho ngöôøi traàn-theá hieåu sai veà Chuùa Jeâsus vaø noù raát thaønh-coâng treân laõnh-vöïc naày. Bieát bao ngöôøi ñaõ nhaän bieát Chuùa Jeâsus laø nhaø moâ-phaïm ñaïo-ñöùc. Ñieàu Chuùa daïy laø "ñaïo", ñöa "ñaïo" vaøo ñôøi ñeå ñôøi toát hôn. Bieát bao ngöôøi nhaän bieát Chuùa Jeâsus laø sieâu nhaân, coù quyeàn-naêng giaûi nguy, tröø khoán neân chuùng ta chæ keâu-caàu Ngaøi trong luùc hoaïn-naïn. Bieát bao ngöôøi nhaän bieát Chuùa Jeâsus laø ñaáng ban phöôùc, moät loaïi "oâng thieän" ñoái nghòch vôùi "oâng aùc", tröø hoïa, ban phöôùc cho ngöôøi "thieän taâm". Chuùng ta coá soáng ngay laønh ñeå mong Chuùa ngoù laïi. Taát caû nhöõng hieåu sai veà Chuùa Jeâsus, ñöa ñeán haäu-quaû, chuùng ta laø nhöõng ngöôøi toäi-loãi vaãn ôû döôùi "côn thaïnh-noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi" (Giaêng 3:26), maëc daàu Cöùu Chuùa Jeâsus coù chöùc-phaän laøm chuùng ta "hoaø-thuaän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi" (Roâ-ma 5:1), haàu cho "chaúng coøn coù söï ñoaùn-phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ" (Roâ-ma 8:1).
     Phao-loâ laø moät nhaø hoïc-thöùc uyeân-thaâm, nhöng oâng quyeát-ñònh chæ rao giaûng veà "Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ, vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ bò ñoùng-ñinh treân thaäp-töï giaù" (I Coâ-rinh-toâ 2:2), laø  rao giaûng veà "Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ ñaõ ñeán trong theá-gian ñeå cöùu-vôùt keû coù toäi".
     Hai möôi laêm naêm qua, chuùng toâi phaùt-haønh tôø AÙnh-Saùng chæ laøm moät vieäc quan-troïng laø giôùi-thieäu Chuùa Jeâsus caùch chính-xaùc, Ngaøi laø Ñaáng Cöùu-theá cuûa caû nhaân-loaïi noùi chung vaø cuûa quí vò noùi rieâng. Nhieàu luùc chæ vì yù toát, chuùng toâi xaùc quyeát vôùi quí vò "chaúng coù söï cöùu-roãi trong ñaáng naøo khaùc; vì ôû döôùi trôøi, chaúng coù danh naøo khaùc ban cho loaøi ngöôøi, ñeå chuùng ta phaûi nhôø ñoù maø ñöôïc cöùu" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 4:12). Vì söï xaùc quyeát ñoù maø ñoâi luùc chuùng toâi ñaønh loøng ñuïng ñeán ñöùc-tin Quí vò, ñuïng ñeán ñoái-töôïng ñöùc-tin Quí vò, khoâng coù yù baøi baùc, maø laø xaùc-quyeát veà söï cöùu-roãi chæ coù ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vôùi taám loøng mong Quí vò traùnh khoûi söï ñoaùn-phaït khuûng-khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc söï cöùu-roãi bôûi söï aên-naên toäi-loãi, tin-nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laøm Cöùu Chuùa cuûa mình. Mong Quí vò khoâng hieåu sai veà thieän yù cuûa chuùng toâi.
     Kính thöa Quí vò laø con caùi Chuùa,
     Chuùng ta ñaõ nhaän ñònh ñuùng veà Chuùa Jeâsus vaø tin-nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa. Sa-tan vaø ma-quæ cuõng chaúng buoâng-tha chuùng ta. Noù taän duïng möu-chöôùc ñeå chuùng ta hieåu sai yù Chuùa qua lôøi Kinh-thaùnh. Chính Phi-e-rô ñaõ hieåu sai yù-muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi Chuùa Jeâsus baøy toû veà Ngaøi "phaûi ñi ñeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem, phaûi chòu taïi ñoù nhieàu söï khoán-khoå bôûi nhöõng ngöôøi tröôûng-laõo, thaày teá-leã caû, cuøng caùc thaày thoâng-giaùo, vaø phaûi bò gieát, ñeán ngaøy thöù ba phaûi soáng laïi. Phi-e-rô beøn ñem Ngaøi rieâng ra maø can raèng: Hôõi Chuùa, Ñöùc Chuùa Trôøi naøo nôõ vaäy! Söï ñoù seõ khoâng xaûy ñeán cho Chuùa ñaâu! Nhöng Ngaøi xaây laïi maø phaùn cuøng Phi-e-rô raèng: ÔÙ Sa-tan, haõy lui ra ñaèng sau ta! Ngöôi laøm göông xaáu cho ta; vì ngöôi chaúng nghó ñeán vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi, song nghó ñeán vieäc ngöôøi ta" (Ma-thi-ô 16:21-23). Ngaøy nay, Sa-tan vaø ma-quæ vaãn khoâng boû caùch thöùc ñoù. Noù coá-gaéng laøm con caùi Ngaøi "nghó ñeán vieäc ngöôøi ta" maø hieåu sai "yù-muoán toát laønh, ñeïp loøng vaø troïn-veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi" (Roâ-ma 12:2). Moät soá nhaø truyeàn-giaùo "nghó ñeán vieäc ngöôøi ta" khaû dó deã-daøng tin nhaän Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa neân ñaõ giaûng "moät Tin-laønh khaùc" (II Coâ-rinh-toâ 11:4), moät thöù Tin-laønh chæ toaøn Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu-thöông vôùi aân-suûng Ñöùc Chuùa Jeâsus dö-daät. Ngöôøi chaáp-nhaän chöông trình cöùu-roãi loaøi ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa, khoâng caàn suy-nghó mình laø toäi nhaân, "aên-naên vaø tin Tin-laønh" nhö lôøi Chuùa Jeâsus daïy (Maùc 1:15). Caùi hieåu sai naày ñöa ñeán haäu quaû tin Chuùa cuõng nhö khoâng. Haïng ngöôøi tin naày laø thöù "coû luøng" trong ruoäng luùa mì cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Ma-thi-ô 13:36-43). Toäi quaù!