Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
53. Sai Moät Ly
Hai em hoïc sinh maãu-giaùo taäp laøm tính coäng - 5+5. Moät em ra ñaùp-soá 9 vaø moät em coù ñaùp-soá 7. Caû hai ñeàu laøm sai. Khoâng theå noùi em coù ñaùp-soá 9 gaàn ñuùng hôn em kia.
Coù dòp ñöùng xem nhöõng ngöôøi taäp baén bia, laém ngöôøi moãi laàn baén traät vaãn cho suyùt truùng. Chuùng ta thích gaàn ñuùng hôn laø sai moät tí. Chuùng ta ít nhaän ra sai moät ly maø thöôøng caûm thaáy truùng gaàn heát. Vaø vì vaäy, chuùng ta an-taâm, möøng-rôõ khi sai, traät. Neáu coù ai noùi chuùng ta sai, chuùng ta vaãn haõnh-dieän - chæ sai moät ly, nhaèm-nhoø gì.
Chuùng ta thöôøng quan-taâm khi ñöôïc chæ cho ñieàu "sai quaù". Chuùng ta deã taùnh. Neáu khoâng ñeán ñoä "sai quaù", chuùng ta chaâm-chöôùc, boû qua.
Coù nhöõng caùi sai to-taùt chuùng ta vaãn an-taâm nhaän laáy, vì coù cô "xoùa ñi laøm laïi". Ñoâi khi chuùng ta gaët laáy haäu-quaû tai-haïi, bình-taâm xeùt-laïi vaø nhaän ra khoâng sai nhieàu, chæ sai chuùt ñænh, nhöng laïi sai chuùt-ñænh trong then-choát vaán-ñeà. Chuùng ta ñöôïc nhaéc-nhôû veà taàm quan-troïng cuûa vieäc sai ít. Coù khi chæ caàn "sai moät ly, ñi moät daëm".
Toâi coù anh baïn laøm moät chuyeán du-haønh xuyeân bang vôùi vôï con baèng chieác xe "ven" môùi mua. Sau ba giôø laùi xe, caû gia-ñình gheù vaøo moät quaùn aên gaàn beân xa-loä. Trôøi ñaõ nhaù-nhem toái laïi ñoå möa. Sau böõa aên, vôï-choàng con-caùi voäi ra xe tieáp-tuïc haønh-trình. Chaïy ñöôïc moät giôø, ngöôøi choàng thaáy traïm xaêng maø mình döøng ñoå tröôùc ñaây, môùi bieát loän höôùng khi töø tieäm aên ra. "Sai moät ly" khi nhaän höôùng maø phaûi chaïy gaàn moät traêm daëm môùi trôû veà choã cuõ.
Bieát bao ngöôøi "tính sai moät nöôùc côø" maø ñaønh chuoác laáy thaát baïi. Söû-saùch ghi laïi khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi quyeàn-theá chæ nghó sai moät tí trong quyeát-ñònh maø ñaõ gaây thaûm-hoïa cho mình, cho ngöôøi. Trong nieàm tin, chæ caàn tin sai moät tí laø hi-voïng veà ñôøi vónh-sanh phöôùc-haïnh khoâng bao giôø coù.
Chöông-trình cöùu-roãi loaøi ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø phöông-caùch ñeå loaøi ngöôøi nhaän ñöôïc ôn-phöôùc nôi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñöôïc baøy-toû ñaày-ñuû trong Kinh-Thaùnh. Vì côù ñoù maø lôøi Kinh-Thaùnh khuyeán-giuïc moãi chuùng ta ñoái vôùi Kinh-Thaùnh nhö vaày: "Quyeån saùch luaät-phaùp naøy (Kinh-Thaùnh) chôù xa mieäng ngöôi, haõy suy-gaãm ngaøy vaø ñeâm, haàu cho caån-thaän laøm theo moïi ñieàu ñaõ cheùp ôû trong; vì nhö vaäy ngöôi môùi ñöôïc may-maén trong con ñöôøng mình vaø môùi ñöôïc phöôùc" (Gioâ-sueâ 1:8).
Muoán khoâng sai, baét buoäc phaûi "suy-gaãm". Söï "suy-gaãm" thöôøng sai moät tí bôûi thaønh-kieán.
Nhö trong baøi thaønh-kieán toâi ñaõ luaän: Trong cuoäc soáng, caùi quaù-khöù laãn caùi kinh-nghieäm naèm trong trí oùc ta ñònh saün cho ta moät khuoân-maãu khi suy-nghó, khi nhaän-thöùc. Ñeå roài ngöôøi naøy theo kinh-nghieäm coù khuoân-maãu
Troâng maët maø baét hình dong
Con lôïn coù beùo thì loøng môùi ngon.
Ngöôøi khaùc laïi coù khuoân-maãu ngöôïc laïi
Xanh voû, ñoû loøng.
Ngöôøi naøy coù khuoân-maãu cha naøo con naáy; ngöôøi kia laïi coù khuoân-maãu cha daïy hoïc, con ñoát saùch. Nhö vaäy thaønh-kieán thöôøng cho ta "suy-gaãm", nhaän-ñònh ít nhaát cuõng "sai moät ly", moät tí.
Quí vò ñang caàm treân tay Nieàm Suy-Tö vôùi thaønh-kieán saùch khoâng thuoäc "ñaïo mình", khoâng thuoäc "giaùo-phaùi mình" neân khoâng caàn löu taâm laém nhöõng ñieàu maø toâi, vôùi thaân-phaän toâi-tôù Chuùa "suy-gaãm" Lôøi Chuùa vieát ra, loøng öôùc-mong Quí vò ñoäc giaû nhaän ñöôïc söï cöùu-roãi vaø phöôùc-haïnh ñôøi-ñôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñang muoán ban cho Quí vò. Quí vò "ñoïc löôùt qua" laø "sai moät ly" ñaáy, nhöng tai-hoïa khoù löôøng vì traät ôn Cöùu-roãi vaø bò "hö-maát ñôøi-ñôøi" (Giaêng 3:16).
Quí vò coù danh laø con-caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, kính-meán Chuùa heát loøng, nhieät-taâm vôùi giaùo-hoäi, tuaân-giöõ moïi leã-nghi, nghò-quyeát cuûa giaùo-hoäi caùch trieät-ñeå maø queân "caån-thaän laøm theo moïi ñieàu ñaõ cheùp ôû trong" Kinh-Thaùnh, thì khoâng phaûi "sai moät ly" maø laø sai nhieàu ñaáy. Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn vôùi haïng ngöôøi sai-laàm naày raèng: "Caùc ngöôi boû haún ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø giöõ lôøi truyeàn-khaåu cuûa loaøi ngöôøi". Ngaøy nay, khoâng thieáu "ñaày-tôù Chuùa" trong nhieàu giaùo-phaùi Tin-Laønh "daïy theo nhöõng ñieàu-raên maø chæ bôûi ngöôøi ta ñaët ra" (Maùc 7:9,7). Moät vaøi giaùo-phaùi Tin-Laønh coù cuoán giaùo-nghi, giaùo-ñieàu ñöôïc coi nhö cuoán "kinh-thaùnh thöù hai" laøm chuaån cho ñôøi soáng tin-kính Chuùa. Sai naøy chaúng phaûi moät ly maø nhieàu ñaáy. Con-caùi Chuùa phaûi coù tinh-thaàn nhö caùc con-caùi Chuùa ôû Hoäi-Thaùnh Beâ-reâ xöa kia, "saün-saøng chòu laáy ñaïo, ngaøy naøo cuõng tra xem Kinh-Thaùnh, ñeå xem lôøi giaûng (cuûa nhöõng ngöôøi giaûng ñaïo) coù thaät chaêng" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 17:11); coù hieäp vôùi Kinh-Thaùnh chaêng?
Taïi nöôùc naøy coù treân 500 giaùo-phaùi mang danh Cô-ñoác giaùo. Caùc giaùo-phaùi coù khaùc nhau veà toå-chöùc, veà leã-nghi vaø caû veà giaùo-ñieàu nöõa. Veà toå-chöùc vaø leã-nghi Kinh-Thaùnh phaàn Taân-öôùc khoâng qui-ñònh. Chuùa Jeâsus xaùc-ñònh: "Nhöng giôø haàu ñeán, vaø ñaõ ñeán roài, khi nhöõng keû thôø-phöôïng thaät laáy taâm-thaàn vaø chaân-lyù maø thôø-phöôïng Cha: aáy ñoù laø nhöõng keû thôø-phöôïng maø Cha öa-thích vaäy. Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaàn, neân ai thôø-laïy Ngaøi phaûi laáy taâm-thaàn vaø chaân-lyù maø thôø-laïy" (Giaêng 4:22-24). Chuùng ta thích toå-chöùc, leã-nghi cuûa giaùo-phaùi naøo thì gia-nhaäp, ñieàu ñoù ñuùng theo caûm-xuùc cuûa con ngöôøi. Nhöng neáu nhaän thaáy moät vaøi tín-ñieàu khoâng hieäp vôùi Kinh-Thaùnh maø vaãn eùp loøng gia-nhaäp vì caûm-tình hay vì quyeàn-lôïi caù-nhaân thì coù theå "sai moät ly". Neáu laø "ñaày-tôù Chuùa" laïi rao giaûng ñieàu mình khoâng tin thì töï doái mình, khoå taâm khoâng ít, boû xa chaân-lyù maø mình ñaõ tin ít nhaát ... moät daëm.