Make your own free website on Tripod.com
1 Nieàm Suy Tö   |   2. Con Ngöôøi   |   3. Thaân Xaùc Con Ngöôøi   |   4. Veû Ñeïp Thaân Xaùc   |   *Nhu Caàu Thaân Xaùc*   |   11. Giaù Trò Thaân Xaùc   |   12. Con Ngöôøi Thaät   |   13. Buoàn   |   14. Möøng   |   15. Giaän   |   16. Nghóa Lyù Chi Noä   |   17. Sôï   |   18. Cô-Ñoác Nhaân Sôï   |   19. Yeâu   |   20. Töï AÙi   |   21. Yeâu Ñoái Töôïng   |   22. Yeâu Ngöôøi   |   23. Yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi   |   24. Yeâu Nam-Nöõ   |   25. Tìm Ñaâu Tình Yeâu   |   26. Ao-Öôùc Tình-Yeâu   |   27. Höông Vò Tình Yeâu   |   28. Phoâ Dieãn Tình Yeâu   |   29. Tình Yeâu Troïn Veïn   |   30. Thôøi Ñieåm Yeâu Thöông   |   31. Gheùt   |   32. Ganh   |   33. Gheùt Mình   |   34. Gheùt Ngöôøi   |   35. Gheùt Voâ Côù   |   36. Gheùt Laây   |   37. Khen   |   38. Cheâ   |   39. Khoe-Khoang   |   40. Kieâu-Ngaïo   |   41. Khieâm-Nhöôøng   |   42. Leã   |   43. Troïng   |   44. Töï Troïng   |   45. Khinh   |   46. Khinh Ngöôøi   |   47. Ngöôøi Khinh   |   48. Taâm Trí   |   49. Suy Xeùt   |   50. Sai   |   51. Söûa Sai   |   52. Thöøa Nhaän Sai   |   53. Sai Moät Ly   |   54. Hieåu Sai   |   55. Hieåu Sai Lôøi Chuùa   |   56. Khoå Trí   |   57. Beänh Hoaïn Taâm Trí   |   58. Veä Sinh Taâm Trí   |   59. Taåy Naõo   |   60. Nghi Ngôø   |   61. Thaønh Kieán   |   62. Chaùn   |   63. Chaùn Hay Khoâng Chaùn   |   64. Lo   |   65. An Thaàn   |   66. Laøm Ngöôøi
51. Söûa Sai
Nhöõng ngöôøi töï-troïng luoân sôï sai trong tö-töôûng, trong lôøi noùi, trong haønh-ñoäng. Daàu vaäy, vì hieåu chöa töôøng, suy-xeùt chöa kyõ, haønh-ñoäng voäi-vaõ vaãn bò sai. Ñöôïc ai chæ cho mình bieát choã sai ñeå söûa laïi thì khoâng gì quí baèng.
Söûa sai ngöôøi khaùc khoâng kheùo laø noùi ñeán caùi thieáu hieåu-bieát, caùi thieáu tinh-töôøng, caùi quan-ñieåm leäch-laïc cuûa ngöôøi ñoù. Coù khi gaây neân thuø oaùn. Trong vaên-hoïc Trung-Hoa coù chuyeän Toâ-ñoâng-Pha söûa thô Vöông-an-Thaïch. Hai caâu thô cuûa Vöông-an-Thaïch nhö vaày:
Minh-nguyeät sôn ñaàu khieáu
Huyønh khuyeån ngoïa hoa taâm
Nghóa laø - Traêng saùng nôi ñaàu nuùi keâu
                   Choù vaøng naèm trong hoa.
Toâ-ñoâng-Pha cho laø sai, laøm sao traêng saùng laïi coù theå "keâu" vaø choù vaøng laøm sao coù theå naèm "trong" hoa. Toâ-ñoâng-Pha söûa
Minh nguyeät sôn ñaàu chieáu
Huyønh khuyeån ngoïa hoa aâm
Nghóa laø - Traêng saùng chieáu nôi ñaàu nuùi
                   Choù vaøng naèm döôùi boùng hoa.
Vöông-an-Thaïch sau ñoù laøm quan lôùn, ñaõ ñoåi Toâ-ñoâng-Pha ñeán moät mieàn sôn-cöôùc. Taïi ñaây, Toâ-ñoâng-Pha nghe tieáng keâu cuûa moät loaøi chim laï, hoûi daân ñòa-phöông ñeå bieát chim ñoù laø chim gì. Daân ñòa-phöông cho bieát laø chim "minh-nguyeät". Taïi nôi naøy, Toâ-ñoâng-Pha cuõng thaáy moät loaøi saâu naèm trong hoa maø daân ñòa-phöông goïi saâu ñoù laø "hoaøng khuyeån". Baáy giôø Toâ-ñoâng-Pha môùi hieåu mình cho thô cuûa Vöông-an-Thaïch laø sai vì thieáu hieåu-bieát. Vaø Vöông-an-Thaïch ñaõ giuùp Toâ-ñoâng-Pha bieát caùi sai cuûa mình baèng caùch ñoåi Toâ-ñoâng-Pha ñeán taän choã ñeå hoïc bieát chim "minh-nguyeät" vaø saâu "hoaøng-khuyeån".
Trong vaên-hoïc Vieät-Nam thì coù chuyeän Cao-baù-Quaùt ñoïc hai caâu ñoái khaéc nôi ñieän vua Thieäu-Trò vaø laéc ñaàu coù yù cheâ. Hai caâu ñoái nhö sau:

Töû-naêng thöøa phuï nghieäp
Thaàn khaû baùo quaân aân.
Nghóa laø - Laøm con neân noái nghieäp cha
          Laøm toâi phaûi baùo ôn vua
Moät hoâm vua Thieäu-Trò hoûi Cao-baù-Quaùt veà hai caâu ñoái ñoù coù hay khoâng. Cao-baù-Quaùt ñaùp: Toái haûo, toái haûo, cöông-thöôøng ñieân-ñaûo (Raát hay, raát hay, cöông-thöôøng ñaûo ngöôïc). Vì trong caâu ñoái chöõ "töû" ñöùng tröôùc chöõ "phuï"; chöõ "thaàn" ñöùng treân chöõ "quaân", nhö vaäy laø "cöông-thöôøng ñaûo-ngöôïc). Vua Thieäu-Trò mæm cöôøi: Neáu khanh ñaõ cheâ sai thì phaûi chöõa laïi cho ñuùng. Cao-ba-Quaùt ñaõ chöõa laïi, cuõng chöøng ñoù chöõ nhöng ñuùng "cöông-thöôøng".
Quaân aân, thaàn khaûû baùo
Phuï-nghieäp, töû naêng thöøa.
Trong toân-giaùo thì caùi sai laïi caøng khoù nhaän bieát söûa. Trong Phaät giaùo coù hai khuynh-höôùng Thieàn - Tònh traùi ngöôïc nhau. Thieàn-toâng chuû-tröông töï-löïc, laáy trí-tueä cuûa mình ñeå giaûi-thoaùt, chæ coi Phaät laø vò thaày. Tònh-toâng chuû-tröông tha-löïc nhôø Ñöùc Phaät ñöa sang beán Tònh-ñoä.
Trong Cô-ñoác giaùo, ngöôøi ta tin "sai" veà Chuùa Jeâsus cuõng nhieàu laém. Ngöôøi ta tin Ngaøi laø moät Ngöôøi; moät Vó-nhaân; moät Ñaáng Tieân-Tri; Ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi v.v.
Kinh-Thaùnh giuùp cho chuùng ta tin "ñuùng" veà Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. "Ban ñaàu coù Ngoâi-Lôøi (Chuùa Jeâsus), Ngoâi-Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ngoâi-Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi" (Giaêng 1:1). Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân ngöôøi. "Ngoâi-Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø chaân-lyù; chuùng ta ngaém-xem söï vinh-hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh-hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha" (Giaêng 1:14). Ngaøi ñeán theá-gian vôùi moät muïc-ñích duy-nhöùt: Cöùu loaøi ngöôøi ra khoûi toäi. "Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñeán trong theá-gian ñeå cöùu vôùt ngöôøi coù toäi" (I Ti-moâ-theâ 1:15). Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ ñöa ra moät phöông-caùch duy nhöùt ñeå ñöôïc Ngaøi "cöùu-vôùt ngöôøi coù toäi". AÁy laø "Caùc ngöôi haõy aên-naên vaø tin Tin-Laønh (Gospel)" (Maùc 1:15).
Muoán ñöôïc Ngaøi "cöùu-vôùt ngöôøi coù toäi" thì ai ñoù phaûi nhaän bieát mình laø "ngöôøi coù toäi"; phaûi "aên-naên" toäi, laø öôùc-mong vaø quyeát-ñònh töø-boû toäi-loãi vôùi thaùi-ñoä khoâng chaáp-nhaän toäi-loãi, nhö moät ngöôøi bieát mình dô-daùy, saép taém röûa laø khoâng chaáp-nhaän söï dô-daùy treân thaân mình. Nhö moät ngöôøi saép uoáng thuoác trò-bònh thì khoâng chaáp-nhaän daây-döa vôùi beänh-taät. Vaø cuoái cuøng laø "tin Tin-Laønh", khoâng phaûi laø gia-nhaäp vaøo giaùo-phaùi Tin-Laønh, maø laø "tin Tin-Laønh". Tin Chuùa Jeâsus laø Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh nhaân, ñaõ ñeán theá-gian laøm Cöùu Chuùa cho caû nhaân-loaïi trong chöông-trình cöùu-roãi loaøi ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin Chuùa Jeâsus ñaõ chòu cheát treân thaäp-töï giaù, laø nhaän laáy toäi cuûa chuùng ta vaø chòu söï hình-phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi theá cho chuùng ta, nhö aùn-lònh Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh cho moãi chuùng ta: "linh-hoàn naøo phaïm toäi thì seõ cheát" (EÂ-xeâ-chi-eân 18:4). Do ñoù, ngöôøi tin Ngaøi laøm Cöùu Chuùa cuûa mình ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tha toäi. "Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï ñoaùn-phaït naøo cho nhöõng ngöôøi ôû trong Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ" (Roâ-ma 8:1). Ngöôøi tin nhaän Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa cuûa mình ñöôïc trôû neân con-caùi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö lôøi Kinh-Thaùnh baûo-ñaûm: "Nhöng heã ai nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn-pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng ngöôøi tin Danh Ngaøi" (Giaêng 1:12).
Neáu coù vò naøo nghó raèng mình khoâng caàn tin Cöùu Chuùa Jeâsus maø vaãn ñöôïc cöùu khoûi hình-phaït, maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ leân aùn vôùi taát caû moïi ngöôøi trong theá-gian. Theo lôøi Kinh-Thaùnh tin nhö vaäy laø sai, caàn söûa sai. Haõy tin nhaän Chuùa Jeâsus laøm Cöùu Chuùa cuûa mình, vì "chaúng coù söï cöùu-roãi trong ñaáng naøo khaùc; vì ôû döôùi trôøi, chaúng coù danh naøo khaùc ban cho loaøi ngöôøi ñeå chuùng ta phaûi nhôø ñoù maø ñöôïc cöùu" (Coâng-vuï caùc söù-ñoà 4:12).
Neáu coù vò naøo trong hoaøn-caûnh cuøng-khoå ñaõ caàu-xin Chuùa nhö moät Ñaáng thieâng-lieâng quyeàn-pheùp cöùu khoå, phuø nguy vaø ñöôïc toaïi-nguyeän. Quyeát-ñònh tin Chuùa. Tin nhö vaäy laø sai, caàn söûa sai.
Neáu coù vò naøo bò bònh, vaùi Chuùa chöõa laønh thì xin tin Chuùa. Vaø beänh-taät ñoät nhieân heát. Chuùa quaû laø Thaàn-y. Tin Ngaøi nhö vaäy laø sai, caàn söûa sai.
Neáu coù vò naøo choùt höùa, neáu ñöôïc Hoäi-Thaùnh baûo-trôï, lo-laéng chu-ñaùo moïi söï thì caû nhaø quyeát-ñònh xin tin Chuùa. Tin Chuùa ñeå traû ôn. Tin Ngaøi nhö vaäy laø sai, caàn söûa sai.
Neáu coù vò naøo ñöôïc quyeán-duï tin Ngaøi ñeå ñöôïc Ngaøi ban phöôùc, laøm aên phaùt taøi, gia-ñình thaïnh-vöôïng. Tin Ngaøi nhö vò thaàn taøi. Tin Ngaøi nhö vaäy laø sai, caàn söûa sai.
Chuùa Jeâsus phaùn: "Chaúng phaûi nhöõng keû noùi cuøng ta raèng: Laïy Chuùa, laïy Chuùa, thì ñeàu ñöôïc vaøo nöôùc thieân-ñaøng ñaâu (ñöôïc cöùu-roãi); nhöng chæ keû naøo laøm theo yù-muoán Cha ta treân trôøi maø thoâi (tin ñuùng)" (Giaêng 7:21).
Bieát sai, caàn söûa sai ngay.